วันหนึ่ง นันทราชาทรงส่งฑูตมายังบ้านของเศรษฐีอนาถบิณฑิกในเมืองสาวัตถี ท่านเศรษฐีเห็น
ฑูตที่มาหน้าตาอัปลักษณ์รูปร่างเตี้ยเล็ก หน้าตาดูดุดัน ท่านเศรษฐีจึงถามท่านอย่างไม่พอใจว่า
     “ท่านฑูต ผู้ใดส่งท่านมา? มีเรื่องสำคัญอันใด?”
ท่านฑูตพูดด้วยน้ำเสียงดุดันว่า
     “นันทราชาส่งข้ามา พระองค์ทรงได้ยินว่าท่านเศรษฐีมีบุตรสาวนามว่าสุมากัตถะ มีลักษณะ
สุภาพ สวยงาม นางเป็นสาวงามอับดับหนึ่งของเมืองนี้ ดังนั้น นันทราชาปรารถนาที่จะสู่ขอนาง
เพื่อเป็นภรรยาให้แก่ราชโอรสตรงนี้ยังมีจดหมายจากนันทราชามามอบให้ท่านอ่านดู”

     ปัญหานี้ทำให้ท่านเศรษฐีลำบากใจมาก จะให้แต่งงานหรือ คนในประเทศนี้รูปร่างเตี้ยเล็กหน้าตา
อัปลักษณ์ไม่แต่งงานหรือ ก็จะเป็นการล่วงเกินต่อองค์ราชันย์ เขารู้สึกลำบากใจและลังเล ช่างเป็น
ช่วงเวลาที่หาทางออกมิทราบว่าจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานดี?”
พระพุทธองค์ทรงตอบว่า
     “ท่านเศรษฐี ไม่เป็นไรหรอก ให้บุตรสาวของท่านแต่งงานกับเขาเถิด คนที่มีวาสนา ไม่ว่าจะ
แต่งงานไปที่ไหนก็ย่อมมีวาสนา ท่านจงวางใจเถิด”
     ท่านเศรษฐีฟังคำแนะนำของพระพุทธองค์ ก็วางใจที่จะยกบุตรสาวให้แต่งงานไปที่ประเทศของ
นันทราชาสุมากัตถะมีรูปโฉมงดงาม สุภาพอ่อนโยน นันทราชา และพระราชโอรสทรงพึงพอพระทัยมาก 
จึงจัดงานเลี้ยงเชื้อเชิญนักบวชนอกศาสนานิรครนถ์นาฏบุตร ในขณะที่จุดประทีปสีแดงสว่างไสว 
นันทราชาและพระมเหสีทรงเรียกพระราชโอรสและเจ้าสาวออกมาเพื่อให้บรมครูทำพิธีกรรมให้
     สุมากัตถะทรงได้ยินองค์ราชันย์และพระมเหสีมีรับสั่ง จึงมิกล้าเฉื่อยชารีบตามสามีออกมา 
เมื่อทรงพบเห็นนิรครนถ์ที่มีหน้าตาอัปลักษณ์เหมือนผี ไม่แตกต่างจากรากษสผีร้าย จึงทรงตก
พระทัยวิ่งกลับเข้าไปในตำหนักปิดประตูไม่ออกมา
ในขณะนี้นิรครนถ์กราบทูลต่อองค์ราชันย์ว่า
     “ผู้หญิงนี้มิใช่ธรรมดา พระองค์ลองถามนางดูสิ ว่าพระอาจารย์ของนางเป็นใครกัน?”
ด้วยเหตุนี้ หลังจากที่องค์ราชันย์ทรงตรัสถามแล้ว สุมากัตถะตอบว่า
     “พระอาจารย์ของข้าคือพระศากยมุนีพุทธเจ้า”
     “พระศากยมุนีพุทธเจ้า เป็นคนเช่นไร สามารถพบเขาได้หรือไม่?”
     “ได้สิ อาจารย์ของข้ามีความเมตตามาก มีอภิญญาสูงส่ง จุดธูปเชื้อเชิญพระพุทธองค์ก็ทรงเสด็จ
มาถึง”
     นันทราชาฟังแล้วทรงปิติยินดีมาก สุมากัตถะจึงจัดแท่นบูชาอยู่ที่กลางสวนดอกไม้ จากนั้นก็ทรง
สรงสนานแล้ว จึงมาจุดธูปอธิษฐานว่า
     “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเมตตา บัดนี้นันทราชามิรู้จักพระพุทธองค์ จึงทรงปรารถนาว่าใน
วันพรุ่งนี้ พระองค์จะทรงเสด็จมาถึงพร้อมด้วยเหล่าพระภิกษุ มายังที่นี่เพื่อปกโปรดพวกเขา”
     พระพุทธองค์ทรงเข้าฌานอยู่จึงรับรู้ถึงการอธิษฐานจากสุมากัตถะ จึงทรงมีรับสั่งให้เหล่า
พระภิกษุทั้งหลายใช้อภิญญาผันแปรมาตามคำเชิญของสุมากัตถะ

     วันที่สอง เหล่าพระภิกษุก็ใช้แรงอภิญญาขี่มังกร หงส์ เสือ สิงห์ โค อาชา นกยูง เหาะมาทาง
อากาศมายังพระตำหนัก สุมากัตถะและนันทราชาทรงต้อนรับด้วยความยินดี ทั้งยังจัดเตรียม
ภัตตาหารเพื่อถวายด้วย หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงเทศนาธรรมเรื่องต้นเหตุผลกรรมแล้ว นิรครนถ์และองค์ราชันย์ทรงยินยอมถวายตัวเป็นสาวกของพระพุทธองค์ สุมากัตถะบุตรสาวของ
ท่านเศรษฐีก็พำนักอยู่ในประเทศนี้และได้รับความเคารพจากผู้คน...