ในอดีตชาติของพระธารณีธรโพธิสัตว์ ซึ่งตรงกับยุคสมัยที่พระวิศวภาลตถาคตมีชีวิตอยู่ในโลก
ครั้งแรกที่ท่านสดับฟังพระธรรม ก็บังเกิดใจอยากออกบวช ทั้งยังตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า ในขณะที่ท่าน
ยังมีชีวิตอยู่ จะสร้างสะพานซ่อมถนนให้กับเวไนย์ จะพยายามจนสุดความสามารถ หากที่ใดมี
อันตรายก็จะเข้าไปช่วยเหลือ เพื่อให้การจราจรสะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้นความตั้งใจของพระธารณีธร
โพธิสัตว์ แม้จะผ่านไปหลายภพชาติ แต่ก็ยังคงทำงานด้วยความขยันขันแข็ง หนักเอาเบาสู้
ไม่เกียจคร้าน ไม่เหนื่อยหน่าย ไม่ปริปากบ่น ไม่โอ้อวด
       พระธารณีธรโพธิสัตว์นอกจากจะสร้างสะพานซ่อมถนนแล้ว หากว่าเห็นคนชราหรือเด็กเล็ก
ถือของหนักอึ้งผ่านมา ท่านย่อมจะวิ่งเข้าไปช่วยเหลือ ไม่ว่าหนทางจะยาวไกลสักเพียงใด ท่านก็
ไม่รับค่าตอบแทน ด้วยเหตุนี้ จึงได้รับความเคารพรักจากประชาชนทั้งปวง
       ครั้งหนึ่ง องค์ราชันย์จัดงานถวายภัตตาหารแก่พระตถาคต เมื่อพระธารณีธรโพธิสัตว์ทราบ
ข่าว ก็รีบไปปรับปรุงซ่อมทางที่พระตถาคตจะเดินผ่าน ท่านตั้งใจทำให้มันราบเรียบ และรอคอย
การมาเยือนขององค์ตถาคตด้วยความเคารพ
       มีอยู่ชาติหนึ่ง ขณะที่พระวิศวะจะเดินผ่านทางนั้น ได้กล่าวชมเชยถึงจิตใจแห่งการบริจาค 
ของพระธารณีธรโพธิสัตว์ทั้งยังยื่นมือไปลูกศีรษะของพระโพธิสัตว์และกล่าวว่า
       “ความตั้งใจของท่าน ซ่อมแซมถนนทุกสายให้ราบเรียบ ทำให้สถานที่ทุกแห่งราบเรียบ 
พื้นดินราบเรียบก็คือใจราบเรียบ ในอนาคตท่านย่อมจะบรรลุมรรคผลในเร็ววัน”
       พระธารณีธรโพธิสัตว์ได้ยินคำชี้นำขององค์ตถาคต ก็รู้แจ้งฉับพลัน รู้ว่าสังขารของตนเอง
กับโลกนี้ และสรรพสิ่งก็มิได้แตกต่างกัน รู้ถึงญาณเดิมแห่งตน ซึ่งบริสุทธิ์ไร้มลทิน ไม่มี “อัตตา” 
คงอยู่ นับแต่นั้นมาก็บรรลุอรหันต์มรรค นี่คืออดีตชาติของพระธารณีธรโพธิสัตว์...