ในประเทศอินเดียมีพระอโศกมหาราชผู้มีชื่อเสียง พระองค์ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีความ
ศรัทธา พระองค์ทรงเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ดำเนินพุทธกิจอย่างกว้างขวาง ได้รับบุญวาสนา
ที่ยิ่งใหญ่ ในประเทศอินเดียพูดได้ว่า พระอโศกมหาราชเป็นผู้ที่มีพระปรีชาสามารถ มีความเมตตา 
มีคุณธรรม เป็นผู้ประสบความสำเร็จมากที่สุด และทรงเป็นองค์ราชันย์ผู้พิทักษ์ธรรมแห่งพุทธศาสนา 
เพื่อที่จะรำลึกถึงพระพุทธองค์ พระองค์ทรงเก็บรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุ ได้ทรงสร้างเจดีย์ล้ำค่า
มากมายไว้ทั่วประเทศอินเดีย เพื่อบรรจะพระบรมสารีริกธาตุ และเพื่อแสดงความศรัทธาของพระองค์ ประกาศพระบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์
        ทุกคนต่างรู้จักพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นอย่างดี แต่ในอดีตของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้
สร้างเหตุแห่งวาสนาเช่นไร จึงได้รับผลวาสนามากมายในชาติปัจจุบัน

       ขณะที่พระพุทธองค์ทรงเทศนาธรรมอยู่ที่เชตวันวรวิหาร วันหนึ่งทรงนำพระอานนท์ ออกบิณฑบาตไปในเมืองขณะที่เดินไปได้ครึ่งทางนั้น ทางเห็นเด็กกลุ่มหนึ่ง กำลังเล่นดิน อยู่
ข้างทาง พวกเขาเอาดินมาสร้างพระตำหนักมีตำหนักหน้า ตำหนักหลัง มีพื้นเป็นชั้น ๆ มีห้อง
หลายห้อง และด้านข้างของตำหนักหลัง ก็มีคลังสมบัติหลังหนึ่ง ข้างในนั้นมีเงินทองมณีรัตนะ
ที่ทำจากดินมากมาย ขณะที่นั่งทำกันอย่างสนุกสนานนั้น

       ในจำนวนนั้นมีเด็กคนหนึ่งมองเห็นแสงออกมาจากพระวรกายของพระพุทธองค์ ด้วยดวงใจ
เล็ก ๆ ของเขา บังเกิดความนับถือขึ้นมาทันที คิดจะถวายปัจจัยแด่พระพุทธองค์ แต่ไม่มีสิ่งของใด 
ในตอนนี้เขาเห็นของล้ำค่าในคลังสมบัติซึ่งทำจากดิน จึงรีบไปเอาออกมาหนึ่งกำส่งให้พระองค์ แม้ว่าจะเป็นของปลอม        แต่ใจแห่งการบริจาคของเด็กน้อยเป็นสิ่งที่แท้จริงหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงรับการบริจาคแล้ว 
ทรงตรัสชมเชยเชา เด็กน้อยนั้นก็กลับบ้านไปด้วยความดีใจ
       พระพุทธองค์ทรงตรัสกับพระอานนท์ว่า
       “ดินเหล่านี้ ท่านจงนำกลับไป นำไปทาตบแต่งไว้ในกำแพงห้องเรา อานนท์ เด็กน้อยบริจาคดิน 
ด้วยความปิติ อาศัยบุญกุศลเช่นนี้ หลังจากที่เรานิพพานไปประมาณหนึ่งร้อยปี เขาจะเกิดเป็นองค์
ราชันย์ มีบุญวาสนามหาศาล ทั้งยังเป็นผู้รวบรวมพระบรมสารีริตธาตุแก่เรา พร้อมกับสร้างเจดีย์
มากมายถวายแก่เรา”

     เด็กน้อยที่ถวายดินในตอนนั้น ก็คือพระเจ้าอโศกมหาราช เนื่องจากมีบุญสัมพันธ์กับ พระพุทธองค์
ช่วงหนึ่ง ดังนั้นจึงสามารถเข้าใกล้พุทธธรรม เคารพในพระรัตนตรัย ได้รับวาสนาอย่างมหาศาล...