ประเทศอินเดียในสมัยพระพุทธองค์นั้น มีเด็ก ๕๐๐ คน พวกเขารวมตัวกันเล่นอยู่ตามที่ต่าง ๆ 
จิตใจของเด็กน้อย บริสุทธิ์ไร้เดียงสา เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนาน ท่องเที่ยวไปอย่างเสรี

      วันหนึ่ง ในระหว่างทางก็มองเห็นเจดีย์อยู่แต่ไกล เจดีย์สูงตระหง่าน เด็ก ๕๐๐ คนนี้ บังเกิดความ
ยินดี แม้ว่าจะเดินมาไกลแล้วก็ตาม แต่เจดีย์นั้นยังคงอยู่ในใจของทุกคน

      เด็ก ๕๐๐ คน มาถึงริมแม่น้ำ มองเห็นทรายขาวสะอาด จึงเล่นกันอยู่ที่นั่น พวกเขาใช้ทรายมา
สร้างเจดีย์ ทรายขาวสะอาดดั่งแป้งฝุ่น เมื่อโดนน้ำก็ไม่ติดหนึบหนับ แต่ว่าเด็ก ๕๐๐ คน นับว่ามี
จำนวนมาก ต่างพากันเอาทรายมากองถมกัน สุดท้ายพวกเขาก็สร้างเจดีย์ตามที่เห็นมา พวกเขา
ร่วมแรงร่วมใจกันสร้าง ไม่นานนักเจดีย์ก็สำเร็จ ทุกคนดีใจมาก ต่างก็พนมมือกราบไหว้ด้วย
ความจริงใจ

       ต่อมา พวกเขาก็ไปเล่นน้ำที่ริมแม่น้ำคงคา ทันใดนั้นมีฝนตกลงมา น้ำในแม่น้ำขึ้นสูง เด็ก ๕๐๐ 
คนวิ่งกลับไปไม่ทัน ฝนยิ่งตกยิ่งแรง เด็ก ๕๐๐ คนจึงถูกน้ำท่วมตาย เด็ก ๕๐๐ คนตายไปแล้ว 
แต่เนื่องจากพวกเขาเคยสร้างเจดีย์ไว้ครั้งหนึ่ง มีบุญสัมพันธ์กับพระพุทธะ หลังจากที่ตายไปแล้ว
ก็ไปยังสวรรค์ชั้นดุสิต ฟังธรรมอันแยบยลจากพระไมเตรยโพธิสัตว์ พระพุทธองค์ทรงเมตตา ปล่อย
แสงรัศมีสาดส่อง ให้บิดามารดาของเด็กน้อยเหล่านั้นมองเห็นว่าลูกของตนอยู่ที่ใด จะได้ไม่ร้องไห้
คร่ำครวญ และบังเกิดความปิติที่เห็นบุตรได้ขึ้นสวรรค์

       เด็ก ๕๐๐ คนอยู่ท่ามกลางอากาศโปรดดอกไม้หอมหลากสีสันแก่พระพุทธองค์ กราบสักการะ
พระพุทธองค์และกล่าวพร้อมกันว่า
       “พระพุทธองค์ทรงเมตตา พวกเราต่างได้รับพระมหากรุณาจากพระองค์ แม้ตัวจะตายแล้ว กลับได้ขึ้นยังสรวงสวรรค์ เสวยผลบุญวาสนา”
พระพุทธองค์ทรงตรัสแก่พวกเขาว่า
       “พวกท่านฟังพุทธธรรมและบังเกิดความยินดี เป็นโอกาสหายากยิ่ง พวกท่านมีรากบุญอันสูงสุด 
จึงสามารถได้รับคำชี้แนะจากพระพุทธองค์ นับแต่บัดนี้ไป ความศรัทธาของพวกท่านจะไม่มีวัน
เปลี่ยนแปลง”

       พวกเด็ก ๆ ก็พากันไปบอกเล่ากับบิดามารดาบอกถึงประโยชน์ของการบำเพ็ญธรรม ให้บิดา
มารดา ไม่ต้องเป็นทุกข์กังวล หมั่นบำเพ็ญ เมื่อบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นก็บังเกิดอนุตตรโพธิจิต 
ในขณะเดียวกันก็กราบพระพุทธองค์ พร้อมกับตั้งสัตย์บำเพ็ญธรรม

       นี่คือความเป็นมาของการรวมทรายก่อเจดีย์ ดังนั้นเมื่อความตายมาเยือนก็ไม่กลัวเกรง คน ๆ 
หนึ่งสามารถสร้างกุศลมูล เมื่อตายไปแล้วจะได้ไปสู่ที่ที่ปลอดภัย หากว่าเด็ก ๕๐๐ คนนี้ มิได้สร้าง
บุญกุศลโดยการก่อเจดีย์แล้ว ก็คงมิได้ไปเสวยผลบุญในสวรรค์....