พระพุทธองค์ผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงเพียงพร้อมด้วยบุญปัญญา ทำให้เวไนย์ได้อาศัยในบารมี
นี้ด้วย แต่ว่าการใช้ชีวิตของพระองค์นั้นเรียบง่ายสมถะ ไตรจีวร บาตรหนึ่งใบ นอกจากนี้ก็ไม่มีอะไร
อีกแล้ว
     ครั้งหนึ่ง พระพุทธองค์ทรงออกบิณฑบาตในเมืองสาวัตถี เดินไปจนถึงบ้านพราหมณ์คนหนึ่ง 
พราหมณ์นั้นตระเตรียมอาหารไว้รอคอยด้วยความเคารพ เมื่อพระพุทธองค์มาถึง พราหมณ์มอง
เห็นจีวรของพระพุทธองค์มีรอยขาดจึงเข้าบ้านไปหยิบผ้าขาวมาหนึ่งผืนถวายแด่พระพุทธองค์
     “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า! ได้โปรดรับผ้าขาวที่ข้าถวายด้วยเถิด เพื่อนำไปปะชุนชุดจีวร
หรือไม่ก็ เอาไปเป็นชุดใหม่ แล้วแต่พระองค์จะนำไปใช้”

เมื่อพราหมณ์พูดจบก็ใช้สองมือถือผ้าถวายด้วยความนอบน้อม พระพุทธองค์ทรงเมตตารับเอาไว้
แล้วตรัสว่า
     “อีกหนึ่งร้อยกัปป์ข้างหน้า จะได้เป็นพระพุทธะ”
     “จริงหรือ? ข้าถวายปัจจัยเพียงน้อยนิด ทำไมจึงได้ผลบุญมากมายขนาดนี้ ขอพระองค์โปรด
ทรงเมตตาชี้แนะด้วย”
ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์ทรงชี้แนะด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่า
     ในอดีต มีมหาอำมาตย์คนหนึ่ง ทูลเชิญพระพุทธเจ้ารับการถวายภัตตาหาร จากเขาเป็นเวลา
สามเดือน พระพุทธองค์ทรงอนุญาตด้วยความยินดี แต่ว่าองค์พันธุราชก็ทูลเชิญพระพุทธเจ้า 
รับการถวายของพระองค์เป็นเวลาสามเดือนเช่นกัน พระพุทธเจ้าทรงเล่าถึงการเชิญของ
มหาอำมาตย์แก่องค์ราชันย์ องค์ราชันย์ทรงกระวนกระวายพระทัยมาก ยังไม่ทันครบสามเดือน 
จึงตรัสแก่มหาอำมาตย์ว่า 
     “บัดนี้ พระพุทธเจ้าอยู่ในดินแดนของเรา เราคิดจะถวายปัจจัยเคารพสักการะพระองค์ ท่าน
สามารถให้เราทำการถวายปัจจัยก่อน แล้วท่านค่อยทูลเชิญไปทีหลังได้หรือไม่?” มหาอำมาตย์ทูลเกล้าว่า           
     “หากองค์มหาราชสามารถรับรองได้ว่าชีวิตของข้าพเจ้ากับชีวิตของพระพุทธองค์ จะดำรงอยู่
ในแผ่นดินของพระองค์ได้ยาวนาน และแผ่นดินของพระองค์จะร่มเย็นเป็นสุขชั่วกาลนาน ข้าพเจ้า
ก็ยินดีให้พระองค์ทำการถวายปัจจัยก่อน” 
องค์ราชันย์ทรงตรัสอีกว่า 
     "ถ้าเช่นนั้นท่านถวายหนึ่งวันเราถวายหนึ่งวัน เป็นอย่างไร?” มหาอำมาตย์ตอบตกลง 
ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงหมุนเวียนกันถวายปัจจัยในตอนนั้นมหาอำมาตย์ยังทำผ้าไตร อุตราสงค์ 
ถวายแด่พระพุทธองค์และเหล่าพระภิกษุ มหาอำมาตย์ในตอนนั้นก็คือ ท่านในปัจจุบัน เนื่องจาก
ผลบุญแห่งการถวายปัจจัยทุกภพทุกชาติ อีกหนึ่งร้อยกัปป์ข้างหน้า ท่านก็จะได้เป็นพระพุทธะ”

     เมื่อพราหมณ์ได้ยินดังนั้น ก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงถวายความเคารพ และวอนขอต่อ
พระพุทธองค์ว่าให้เขาได้ออกบวช พระพุทธองค์ทรงตอบรับด้วยความยินดี...