อภิญญาของพระโมคคัลลานะ สามารถล่วงรู้เรื่องราวในอดีต ปัจจุบัน อนาคต ครั้งหนึ่ง เหล่า
สาวกของพระพุทธองค์ได้ขอร้องให้พระพุทธองค์ทรงเล่าเหตุปัจจัยชาติกำเนิดของศากยวงศ์
ในอดีตให้ฟัง พระพุทธองค์ทรงขบคิดถึงปัญหานี้ ถ้าพูดในส่วนที่ดีก็เหมือนกับเป็นการประกาศ
ตนเอง หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงไตร่ตรองแล้ว จึงทรงเรียกให้พระโมคคัลลานะเป็นผู้บอกเล่า
     พระโมคคัลลานะใช้ปุพเพนิวาสานุสติญาณ เพ่งพิจารณาหลายอสงไขยกัปป์ที่ผ่านมา ก็เห็นภาพ
บังเกิดขึ้นเป็นฉาก ๆ ท่านนำประวัติของศากยวงศ์มาบอกเล่าอย่างละเอียด ทุกคนฟังแล้วก็รู้สึกว่า
การถือกำเนิดของพระพุทธองค์ในศากยวงศ์และการรู้แจ้งของพระองค์ล้วนมีเหตุปัจจัยทั้งสิ้น
    พระโมคคัลลานะมักจะออกแสดงธรรมแทนพระพุทธองค์อยู่เสมอ มีอีกครั้งหนึ่ง เหล่าพระภิกษุ
ต่างมาร่วมการเปิดประชุมสนทนาธรรม ทุกคนต่างบอกเล่าความรู้สึกที่ได้จากการบำเพ็ญศึกษา 
ตามคำสอนของพระพุทธองค์ พระโมคคัลลานะก็พูดถึงโศลกสัปตพุทธะว่า
    ความเลวทั้งปวงจงอย่าได้กระทำ                       
    ความดีทั้งปวงน้อมปฏิบัติ
    รักษาความคิดของตนให้บริสุทธิ์                         
    นี่เป็นคำสอนของพุทธะทั้งปวง

    อะไรคือคำสอนของพระพุทธะทั้งปวง? 
จากคำพูดง่าย ๆ ของพระโมคคัลลานะ ทำให้ผู้ศึกษาเบื้องต้นเข้าใจจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา 
โศลกบทนี้ก็เฉกเช่นเดียวกับพระโมคคัลลานะ ทุกคนก็ได้จดจำมันไว้ในจิตใจ.