ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงสาวัตถีนั้น มีแม่น้ำสายใหญ่สายหนึ่ง น้ำในแม่น้ำไหลระรินทั้งลึก
ทั้งกว้าง ริมฝั่งแม่น้ำมีผู้คนอาศัยอยู่ห้าร้อยหลังคาเรือน พวกเขาไม่เคยสดับฟังพุทธธรรม มีนิสัย
หยาบกระด้าง โลภมาก เห็นแก่ผลประโยชน์เอาแต่ได้ พวกเขาหาเลี้ยงชีพด้วยการจับปลา

      พระพุทธองค์ทรงสอดส่องดูพบว่าเหตุปัจจัยของเขาทั้งหลายสุกงอมแล้ว ถึงเวลาที่จะได้รับ
การปกโปรดฉุดช่วยจึงทรงเสด็จไปที่ริมแม่น้ำและนั่งประทับเข้าฌานใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง แสงรัศมี
ของพระพุทธองค์ ดุจดั่งแสงสุริยันจันทราที่สาดส่อง ให้ความอบอุ่นสว่างไสว ผู้คนในหมู่บ้าน ต่าง
พากันแปลกใจยิ่งนัก จึงพากันมาถามไถ่พระพุทธองค์จึงให้พวกเขานั่งล้อมวงอยู่ใต้ต้นไม้ และทรง
เทศนาธรรมเบญจศีลและกุศลกรรมสิบให้พวกเขาฟัง แต่ว่าผู้คนฟังแล้วไม่บังเกิดใจศรัทธา
น้อมปฏิบัติ ยังคงมีความก้าวร้าวแข็งกระด้างอยู่
      พระพุทธองค์ผู้ทรงเมตตา ทรงเห็นพวกเขาไม่สามารถบังเกิดความศรัทธา ก็ทรงเสียพระทัยยิ่งนัก
บังเอิญในขณะนี้มีคน ๆ หนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามข้ามแม่น้ำมา เท้าของเขาเหยียบบนผิวน้ำเดินเข้ามา
น้ำนั้นอยู่เพียงแค่ตาตุ่มของเขาเท่านั้น เขาเดินข้ามน้ำมาหาพระพุทธองค์ น้อมกราบพระพุทธองค์
ผู้คนเห็นพากันตื่นตกใจมาก จึงถามเขาว่า
      “พวกเราอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ อาศัยอยู่ริมแม่น้ำนี้มายาวนาน แต่ไม่เคยได้ยินว่า
มีคนเดินบนผิวน้ำได้ ไม่ทราบว่าท่านเป็นใคร มีธรรมเวทอันใด จึงสามารถเดินบนผิวน้ำได้ โดยไม่
จมน้ำ?”
คน ๆ นั้นตอบว่า
      “ข้าอาศัยอยู่บนฝั่งแม่น้ำด้านใต้ ข้ารู้ตัวว่าข้าเป็นคงโง่เขลา ได้ยินว่าพระพุทธองค์ทรงมาเทศนา
ธรรมที่นี่ ข้าจึงอยากสดับฟังธรรมบ้าง จึงมาจากทางฝั่งด้านใต้ แต่น้ำในแม่น้ำเอ่อล้น ไม่สามารถ
ข้ามมาได้ ข้าจึงสอบถามคนที่ฝั่งนั้นว่าน้ำลึกเพียงใด คนฝั่งนั้นบอกข้าว่า น้ำสูงแค่ตาตุ่มเท่านั้น
ข้าจึงเชื่อในคำพูดของพวกเขา จึงเดินข้ามมา ข้าก็มิได้มีไสยเวทใด ๆ “
ผู้คนได้ยินเช่นนั้นก็ตื่นตกใจมาก ในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสชื่นชมว่า
      “สาธุ สาธุ ด้วยใจที่ศรัทธานอบน้อม จึงสามารถหลุดพ้นจากการเดินตายได้ สายน้ำหลายลี้
เดินผ่านมาได้อย่างสบายนับเป็นเรื่องอัศจรรย์หรือ?”
ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงเทศนาธรรมต่าง ๆ แก่พวกเขา คนหาปลาที่มีนิสัยแข็งกร้าว ก็บังเกิด
ความปิติมีความเคารพ ไม่ลังเลสงสัยอีกแล้ว ด้วยเหตุนี้ คนในหมู่บ้านจึงได้รับพระรัตนตรัยและศีลห้า
เป็นศิษย์ฆราวาสของพระพุทธองค์ นับตั้งแต่นั้นมา พวกเขาจึงเปลี่ยนอาชีพ ไม่จับปลาอีกต่อไปแล้ว
     พลังแห่งความศรัทธานั้นน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก