ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ทรงพระดำเนินย่างก้าวไปสู่ป่าปาริชาต ในป่าแห่งนี้มีพระอนิรุธ พระภัททิยะ พระกัปปินะสามคนบำเพ็ญอยู่

      สามพี่น้องนี้เมื่ออยู่ที่บ้านก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หลังจากที่ออกบวชแล้วความสัมพันธ์ยังคง
ดีอยู่ดังเดิม พวกเขามีสัญญาร่วมกันว่าจะร่วมบำเพ็ญธรรมตามพระพุทธองค์ ทุกอย่างดำเนินไป
ตามคำชี้นำของพระพุทธองค์ หากออกไปบิณฑบาตแล้วคนที่กลับมาก่อนก็จะต้องปูเตียง คนต่อมา
ก็ต้องหาบน้ำ คนต่อมาจะต้องเอาภาชนะใส่น้ำล้างเท้าและผ้าเช็ดหน้า จัดวางขวดน้ำให้เรียบร้อย
สิ่งของที่กินได้ก็กินให้อิ่ม ส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ในที่ร่มเย็น วางไว้ในน้ำในที่ที่ไม่มีหนอน เหลือไว้ให้
คนที่มาทีหลังกิน หลังจากเก็บเสร็จแล้ว ก็ล้างมือล้างเท้า จัดเก็บนิสีทนะ แล้วเข้าไปในห้องสวดท่อง
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์หรือนั่งสมาธิ คนที่กลับมาอีกเมื่อน้ำไม่พอ ก็ต้องไปเอามาเพิ่ม ซักผ้า
ให้สะอาด เตรียมให้คนที่มาทีหลังอีก เวลากินข้าว หากรู้สึกว่าไม่เพียงพอ ก็เอาของที่คนแรกกินเหลือ
มากินต่อ จากนั้นก็ค่อยเก็บไว้ให้ ล้างมือล้างเท้า จัดเก็บนิสีทนะ เข้าห้องสวดท่องพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ หรือนั่งสมาธิ พวกเขาจึงใช้ชีวิตอย่างมีกฎมีระเบียบ รอจนค่อย ๆ ตกเย็น คนที่เข้าฌาน
สมาธิคนแรกก็ออกจากฌานมาหาบน้ำ เมื่อเรี่ยวแรงไม่พอ ก็ให้ยกมือแสดงเจตนาเรียกคนมา
ช่วยเหลือ แต่ไม่สามารถพูดจาได้ เป็นชีวิตที่มีความเงียบสงัด ห้าวันจัดประชุมครั้งหนึ่ง ปรึกษาหารือ
ปัญหาต่าง ๆ และพูดคุยถึงสิ่งที่ได้รับความรู้สึกต่าง ๆ มีชีวิตอยู่อย่างสมานฉันท์ งดงามสมบูรณ์ 
พวกเขารู้สึกมีความสุขมาก

      พระพุทธองค์ทรงเสด็จมาถึงที่นี่ ด้วยความยินดี แต่ว่าที่นี่มีคนเฝ้าป่าอยู่คนหนึ่ง เขาไม่รู้จัก
พระพุทธองค์ เพราะว่าพระพุทธองค์ทรงธุดงค์ไปทั่วมักจะนำพาเหล่าสาวกมากมาย วันนี้พระองค์
เสด็จมาเพียงลำพัง จึงมิได้ใส่ใจอย่างรอบคอบว่าพระพุทธองค์ทรงเสด็จมาเยือน คนเฝ้าสวน 
จึงขัดขวางพระพุทธองค์ไว้ว่า 
      “ที่นี่มีพระอริยะสามองค์กำลังบำเพ็ญอยู่ ท่านไม่อาจจะเข้าไปได้”
พระพุทธองค์ทรงแย้มสรวล ทรงตอบอย่างสงบว่า 
      “พวกเขาสามคนเมื่อพบเราย่อมจะดีใจเป็นแน่แท้”
คนเฝ้าป่าจึงนำเรื่องนี้ไปรายงาน คนสามคนเห็นพระพุทธองค์เสด็จมาเยือนก็ดีใจยิ่งนัก

      พระอนิรุธมารับชุดบาตรจีวรของพระพุทธองค์ พระภัททิยะไปปูที่นอนให้ดี พระกัปปินะ รีบไป
ตักน้ำมาให้พระพุทธองค์ชำระล้างพระบาทพระพุทธองค์ทรงเห็นเขาทั้งสาม ก็ตรัสแก่พวกเขา ด้วย
ความยินดีว่า
      “พวกท่านบำเพ็ญธรรมอย่างสมานฉันท์ มีชีวิตไร้ซึ่งการโต้แย้งทัดทาน มีใจหนึ่งเดียว
ธรรมหนึ่งเดียว เหมือนกับน้ำผสมกับนมได้อย่างกลมกลืน นับว่าเป็นความสมบูรณ์งดงามแท้”

      พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับอินทรีย์ ๕ พละ ๕ สัปตโพธิญาณ อริยมรรค ๘ ยิ่งเป็นการ
เพิ่มความศรัทธาเชื่อมั่นให้กับชีวิตที่สมบูรณ์พร้อม พวกเขารู้สึกว่าความสุข ความปิติบนสวรรค์ 
ก็มิอาจเทียบความบริสุทธิ์ ความสัจจริงของพวกเขาได้.