สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน วัดโฝวกวงซัน

ตามที่พระเถราจารย์ซิงหวิน ได้ริเริ่มอุดมคติ การให้ความเคารพกับจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทั้งยัง
ปรารถนาจะผสมผสานซึ่งความสุข  ดังนั้น จึงนำคำว่า “ประเทศไทยกับชาติจีน” รวมเข้าเป็นหนึ่ง นามว่า “ ไท่ฮวาซื่อ” โดยมุ่งหวังให้เกิดการผสมผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน

ท่านเถราจารย์ ได้เน้นย้ำเป็นพิเศษที่จะให้พุทธศาสนาได้จำเพาะในระดับท้องถิ่น ส่งเสริมให้คน
ในท้องถิ่นได้เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ บัดนี้ เหตุปัจจัยได้สัมฤทธิ์ผล จึงได้เริ่มแผนการ
ก่อสร้าง  “สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน วัดโฝวกวงซัน” ขึ้น 

ประการที่หนึ่ง เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่ศรัทธาชนทั้งหลาย 
ประการที่สอง เพื่อให้การส่งเสริมคนในท้องถิ่นให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม
ยิ่งขึ้น จึงกล่าวได้ว่า เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ทางพระพุทธศาสนางานหนึ่ง

สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน ได้ออกแบบพุทธวิหารทั้งหมดเป็นศิลปะแบบจีน อันประกอบ
ไปด้วย พระอุโบสถ วิหารพระอวโลกิเตศวร เจดีย์พุทธรังษี ห้องวิปัสสนา หอฉัน ห้องเรียน
พุทธศาสนา ห้องประชุม เรือนรับรอง (ห้องพักของสาธุชน) กุฏิพระ หอพระไตรปิฎก (ห้องสมุด) 
หอระฆัง และหอกลอง เป็นต้น รวมทั้งลานจอดรถและสวนดอกไม้ ที่จะจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่สาธุชน.

 
พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “ สิ่งที่ได้ชื่อว่าทานนั้น ผู้อื่นจักต้อง
ได้รับประโยชน์ หากให้ทานด้วยความปีติ ภายภาคหน้าย่อมได้
รับแต่ความผาสุก” ท่านเถราจารย์ยังเน้นย้ำอีกว่า “เมื่อยังไม่
บรรลุพุทธมรรค ควรผูกบุญด้วยมนุษย์สัมพันธ์ก่อน” 

ดังนั้นจึงมีความปรารถนาให้ผู้คนจากทุกสารทิศ ได้ร่วมกันกระทำ
การให้สำเร็จทุกประการ หมื่นคนบริจาค หมื่นคนที่เสียสละ ล้วน
ผูกบุญสัมพันธ์ต่อผู้คนทั้งหมื่นดุจกัน อาจกล่าวได้ว่า การสั่งสม
ทีละเล็กละน้อย ย่อมนำสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ จากเม็ดทราย
เล็กๆ ที่สั่งสมรวมกันก็สำเร็จเป็นเจดีย์ได้ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 
ยังต้องอาศัยผู้มีจิตศรัทธาในการสนับสนุนต่องานที่ยิ่งใหญ่นี้ 
อันเป็นกุศลที่ใหญ่หลวงอย่างหาที่สุดมิได้ขอตั้งจิตอธิษฐาน 
ขอให้การก่อสร้างสถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายานได้รับ
ความร่วมมือจากหมู่ชนผู้มีบุญปัจจัย ให้สรรพสิ่งได้บรรลุสมบูรณ์ 
ขออธิษฐานให้ผู้บริจาค ผู้มีส่วนร่วม ได้เพิ่มพูนซึ่งความเป็น
ศิริมงคลและปัญญาดุจเดียวกัน ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข กิจการ
ราบรื่น และเจริญรุ่งเรือง ขอถวายกุศลผลบุญ จากการสร้างนี้
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 
ประเทศชาติมีฝนตกต้องตามฤดูกาล และประชาชนชาวไทย
ร่มเย็นเป็นสุข.