พระอาจารย์ซินติ้ง

เกิดเมื่อปี ค.ศ.1944 เป็นชาวหวินหลิน ประเทศไต้หวัน มีชื่อว่าหุ้ยซี เข้าร่วมพิธีบุกเบิกก่อสร้าง
อาราม ต้นกำเนิดแห่งวัดโฝวกวงซัน มาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1967 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
วาสนาของท่าน ก็ผูกพัน และอุทิศกายใจให้แก่วัดโฝวกวงซันตลอดมา จนถึงปัจจุบัน.......

เมื่อวันที่เก้าเดือนหนึ่ง (ตามปฏิทินจีน) ค.ศ.1968 ได้เดินทางร่วมกับพระอาจารย์ซินผิง ไปคัดเลือก
พันธุ์ไม้ให้วัดโฝวกวงซัน ที่เถียนเหว่ย เมืองจางฮว้า และเช้าตรู่ของวันที่ 19 เดือน 2 ได้ออกบวชต่อ
พระปรมาจารย์ซิงหวิน
จากนั้นมาได้ขมักเขม้นดำเนินการเกี่ยวกับงานบุกเบิกก่อสร้างวัดโฝวกวงซันที่หนักหน่วงและ
เหน็ดเหนื่อยมาตลอด 

มาปี ค.ศ.1969 ได้อุปสมบถเป็นพระภิกษุที่วัดไห่ห้วยซื่อแห่งเมืองกีหลง 
วันที่13 เดือนมิถุนายน ค.ศ.1971 สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย พระพุทธศาสนาตะวันออก

นอกจากดูแลงานก่อสร้างของวัดฯ แล้ว ท่านยังเป็นพระอาจารย์เทศนาสอนสั่ง และงานทางศาสนา
ซึ่งประกอบด้วยงานด้านธุรการทั้งหมด เรื่องระบบระเบียบพิธีการ เป็นต้น ช่วยยกร่างระเบียบการ
จัดองค์กรของวัดโฝวกวงซัน ยกร่างอรรถกถาเกี่ยวกับความเป็นมาของพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ 
รวมทั้งบทความสาธยายความเป็นมาของการเริ่มก่อตั้งสาขาต่างๆ ของวัด

ในช่วงเริ่มต้นปี ค.ศ.1981 เข้าศึกษาวิจัยในสถาบันวิจัยวัฒนธรรมแห่งอินเดีย มหาวิทยาลัย
วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน เป็นเวลาสองปี เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้เคยเป็นพระอาจารย์บรรยาย
หลักสูตรพุทธศาสนากับชีวิต แทนพระปรมาจารย์ซิงหวินที่มหาวิทยาลัยตงไห่ ขณะเดียวกันได้
จาริกไปเทศนาธรรมแก่พุทธศาสนิกชนตามที่ต่างๆ แม้กระทั่งตาม ทัณฑสถานต่างๆ โดยให้
โอวาทเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแก่นักโทษหรือผู้ต้องขัง จงเป็นสักขีพยานในการรับไตรสรณคมน์
ของพวกเขา เคยจัดพิธีรับศีลห้าแก่ผู้ต้องขัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยังเคยจัดพิธีอุปสมบทระยะสั้น
แก่เขาเหล่านั้นอีกด้วย 

พระอาจารย์ซินติ้งได้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ตามลำดับ ดังนี้
- ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำ วิทยาลัยพระพุทธศาสนาตะวันออกแห่งวัดโฝวกวงซัน 
- ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการกิจกรรมศาสนาแห่งวัดโฝวกวงซัน
-ประธานโรงเรียนมัธยมศึกษาผู่เหมิน 
- ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคคลวัดโฝวกวงซัน 
- ดำรงตำแหน่งผู้กำกับดูแลระบบ พิธีการทางศาสนาแห่งวัดโฝวกวงซัน 
- ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหลงฮว๋าซื่อ ประเทศมาเลเซีย 
- ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดผู่เสียนซื่อ เมืองเกาสยง ประเทศไต้หวัน 
- ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดซีไหล ประเทศอเมริกา 
- ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดผู่เหมินซื่ิอ แห่งกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน 
- ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยพุทธแห่งเป่ยไห่ 
- ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโฝวกวงซัน สาขากรุงไทเป 
- ดำรงตำแหน่งหัวหน้าธรรมสภา สัมปสาทนาสมาธิ เป็นต้น

ต่อมาเป็นเจ้าอาวาสแห่งวัดโฝวกวงซันสืบต่อจากท่านปรมาจารย์ซิงหวิน ผู้อำนวยการ
คณะกรรมการกิจกรรมศาสนาแห่งวัดโฝวกวงซัน ประธานสถาบันพระมหาเถระแห่งวัดโฝวกวงซัน