ในช่วงสงครามต่อต้านญี่ปุ่น ท่านไต้ซือไท่ซวีได้จารึกแสวงบุญไปอินเดีย เมื่อไปถึง
เขาคิชกูฏ บังเกิดความปีติจึงได้แต่โศลกบทนี้ขึ้น

                เขาคิชกูฏคือ สถานที่ที่พระองค์ทรงตรัสสอนธรรมเมื่อครั้งพุทธกาล มีพุทธสาวกนับ
หมื่นมาสดังฟังพระธรรม ปัจจุบัน แม้เขาคิชกูฏยังคงอยู่ แต่มีสภาพรกร้าง ท่านไท่ซวีจึงกล่าวว่า

                ต้นโพธิ์งอกงามแล้วอับเฉาที่ครั้งครา เขาคิชกูฏวังเวงรอการพัฒนา
                ต้นโพธิ์งอกงามแล้วอับเฉา แห้งเหี่ยวแล้วร่มรื่น ผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งหลาย
คราว หลายยุคหลายสมัย จนถึงวันนี้เขาคิชกูฏยังคงเงียบเหงา รอคอยการพัฒนาขึ้นมาใหม่ 
สร้างความรุ่งเรืองของบรรยากาศที่มีผู้คนเรือนหมื่นมาสดับฟังการแสดงธรรมของพระพุทธองค์
อีกครั้ง 
                อาตมาเคยไปแสวงบุญที่เขาคิชกูฏมาแล้ว ๖ ครั้ง ทุกครั้งที่อยู่บนเขาคิชกูฏ จะมี
ความรู้สึกปีติ ซาบซึ้งใจยิ่งนัก เหมือนที่ท่านไต้ซือไท่ซวีรู้สึก ใช่แล้ว..เขาคิชกูฏในวันนี้ รกร้าง
ว่างเปล่า แต่ภายในจิตใจของพุทธศาสนิกชนเช่นเรา มันยังคงมีความหมายที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่
ทุกครั้งที่อาตมากราบนมัสการอยู่บนเขาคิชกูฏ จะเกิดความรู้สึกอยากอยู่จนแก่เฒ่าละสังขารที่นี่
                เรามักจะพูดกันว่า พุทธองค์อยู่ที่เขาคิชกูฏ แต่เราไม่ต้องไปอื่นไกล เขาคิชกูฏอยู่ในใจ
ของท่านเอง ทุกๆ คนมีสถูปเขาคิชกูฏในใจไว้เจริญภาวนา บัดนี้เขาคิชกูฏเสื่อมโทรมลง แต่
สำหรับสายตาและความคิดของเราแล้ว มันมิได้สูญสิ้นความศักดิ์สิทธิ์ไปเลย

                มาแล้วไม่ต้องเสียใจว่าเนิ่นช้า พุทธธรรมเผยแผ่ คือกิจสงฆ์
                การมาเขาคิชกูฏครั้งนี้ ไม่ต้องทุกข์โศกอาดูรว่ามาช้าไป และก็ไม่ต้องจำเป็นต้อง
เศร้าใจ ในความสวยที่ต้องโรยราเพราะความชรามาเยือน หรือสะท้อนใจที่ไม่มีโอกาสได้เห็น
พระวรกายผุดผ่องดั่งทองคำของพระศาสดา
               การเผยแผ่พระศาสนา ตามจริงเป็นหน้าที่ของเราทุกคน ถ้าพุทธธรรมอาศัยเพียงพระองค์
มาเผยแผ่ แล้วพวกเราพุทธสาวก ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา มีหน้าที่ทำอะไร?                 
                ฉะนั้น การเผยแผ่พุทธธรรมเป็นภาระกิจของสงฆ์ผู้ออกบวชทุกคน สิ่งสำคัญขณะนี้คือ
ต้องตั้งจิตปรารถนา ตั้งปณิธานว่าจะสร้างความรุ่งเรืองไพบูลย์ ให้กลับมาสู่พุทธศาสนาดังพุทธ
ประสงค์
                การเผยแผ่ธรรมโปรดสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นฝั่ง เรามีแนวทางที่ทำได้มากมาย เช่นการ
ศึกษา การกุศล และวัฒนธรรม เป็นต้น ขอเพียงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อมวลมนุษย์
จงเร่งสืบสานพุทธธรรมต่อไป 
                "ถือการเผยแผ่เป็นงานบ้าน ยังประโยชน์สรรพสัตว์เป็นหน้าที่" ขอพวกเรา
พุทธศาสนิกชน คณะสงฆ์ และฆราวาสทั้งหลาย จงมีวิริยะความเพียร สร้างเสริมกำลังใจซึ่งกัน
และกัน...