พุทธธรรมอยู่หนใด
          พุทธธรรมปรากฏอยู่ทุกแห่ง ท่ามกลางความว่าง
          พุทธธรรมอยู่ที่ใด
          กายเนื้อของพระพุทธองค์ย่อมตั้งอยู่บนอนิจจังอันมี เกิด แก่ เจ็บ ตาย พระธรรมกายของ
พระพุทธองค์กลับแผ่ซ่านไปทั่ว เพื่อโปรดสรรพสัตว์ แผ่ซ่านไปทั่วทุกทิศ ดิ่งสู่ตรีภพ ปรากฏอยู่
ทุกแห่ง มีอยู่ทุกที่

          โศลกบทนี้กล่าวว่า เสียงลำธารซุบซิบดังไปไกล
          เธออยากสดับฟังพระสุรเสียงของพระพุทธองค์หรือไม่ ฟังซิ พระสุรเสียงของพระพุทธองค์
อยู่ในธรรมชาตินั่นไง ธารน้ำแห่งการเกิดดดับที่ส่งเสียงดังซู่ซ่าคือ พระสุรเสียงแห่งการเกิดดับ
จากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์

          เธออยากเห็นพระโฉมของพระองค์ไหม?
          นั่นไง ป่าเขาไม่ไร้ซึ่งกายบริสุทธิ์

          เธอดูสิ ป่าเขาที่เขียวชะอุ่มคือพระธรรมกายอันสงบบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์ ผู้ที่สำนึกรู้ใน
สัจธรรมแห่งพุทธองค์ ย่อมสามารถมองเห็นชีวิตผ่านสรรพสิ่งไม่ว่าเสียงอะไร ถ้าเธอเอาใจเข้าไป
สำรวจตรวจตรา ย่อมตระหนักรู้ได้ว่า นั่นคือเสียงธรรมของพุทธองค์ เช่น เสียงทารกร้อง "อุ้แว้"
เธอก็จะรับรู้ได้ว่าชีวิตใหม่ได้วนเวียน กลับมาสู่โลกใบนี้อีกคราแล้ว

          โอ้ ชีวิตทุกข์หนอ
          พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่เธอผ่านเสียงร้องของเด็กทารกนั่นไง 
          ฉะนั้นไม่ว่าจะเห็นคนตีกัน ด่าทอกัน ทั้งหมดเป็นสิ่งโน้มนำให้เราเข้าถึงพุทธธรรมได้ทั้งสิ้น
คนที่ตีกัน ทะเลากันนั้นมิเใช่เสียงธรรมของพุทธองค์ดอกหรือ? ขอเพียงเราเข้าใจเสียงธรรมใน
ลักษณะเช่นนี้ พระพุทธองค์ก็จะปรากฏอยู่ตรงหน้าเธอนั่นเอง

          ค่ำมาโศลกแปดหมื่นอีกสี่พัน เครื่องชี้นำปวงชนในวันพรุ่ง
          พระพุทธองค์ทรงประทับใกล้ชิดกับเราเช่นนี้ อีกทั้งยังคงแสดงธรรมให้เราฟังอยู่เสมอ มี
โศลกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์อันล้ำเลิศมากมาย สุดแยบคาย สัจธรรมแห่งจักรวาล มากมาย
สุดคณา เราควรจะทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ แล้วเผยแพร่ส่งต่อแก่ผู้อื่น 
          คนบางคนพอได้ศึกษาธรรม ก็เริ่มคิดจะเก็บตัว บำเพ็ญเพียงเพื่อการหลุดพ้นเฉพาะตน เพื่อ
พาตัวเองไปสู่นิพพานไม่สนใจคนอื่น นี่เป็นสิ่งที่น่าเสียดาย

          ถ้าเราเข้าใจในความหมายของโศลกบทนี้ เราจะตั้งตนดำรงชีวิตอยู่ในโลกแห่งพุทธธรรม 
คอยเผยแพร่พุทธธรรมแก่ชาวโลกอยู่ทุกเวลานาที เพื่อตอบแทนพระพุทธคุณ พระธรรมคุณโปรด
สรรพสัตว์ผู้ตกอยู่ในความทุกข์ คุณค่าแห่งชีวิตสำคัญตรงจุดนี้...