การศึกษาธรรมตามวิถีเซน จำเป็นต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้าง 
         
         แหวกหญ้าพยากรณ์ลมแยกดีชั่ว
         คิดจะขจัดความทุกข์ ดับซึ่งคลื่นลมแห่งอวิชชาความมืดบอด แหวกหญ้าพยากรณ์ลม ก็คือ
ก่อนอื่นคุณควรแยกแยะ ดีเลว ผิดถูกให้ได้เสียก่อน
         การศึกษาเซน ไม่ใช่การปิดตานั่งสมาธิ คิดไปเรื่อยเปื่อย ผู้ที่ฝึกเซน ต้องใช้ปัญญา ต้องมี
ปฏิภาณเปิดใจ ต้องเปิดรับทุกสิ่ง ต้องชัดเจนในกุศลและอกุศล รู้ผิดรู้ถูก แยกแยะดีชั่ว อะไรเป็น
ธรรมะ อะไรคืออธรรม ถ้ายังแยกแยะไม่ออกไม่ชัดเจน แบบนี้เขาเรียกว่าฝึกเซนแบบหลับหูหลับตา
ทำส่งเดช 
         การรู้จักแยกแยะชั่วดี ไม่ใช่เป็นเอกสิทธิ์ของผู้ปฏิบัติเซนเท่านั้น แม้แต่ชาวโลกบุคคลทั่วไป
ในสังคม ถ้ายังแยกแยะ ถูก ผิด ดี ชั่ว ไม่ได้ ไม่ชัดเจนว่าสิ่งไหนสำคัญ สิ่งไหนไม่สำคัญ เป็นกุศล
หรืออกุศล แบบนี้ ท่านถือว่าไม่เป็นคนจริง ไม่จัดว่าเป็นคนดี

         เขี่ยเม็ดทรายในตาออกเสียก่อน
         เมื่อผู้ปฏิบัติเซนรู้จักแยกแยะ ผิด ถูก ชั่ว ดี แล้ว คือรู้จักเขี่ยเม็ดทรายในตาออก เพราะผงทราย
ขนาดเล็กกระจ้อยร่อย มันก็สามารถปิดบังสายตา เหมือนเมฆดำปกคลุมจิตใจให้มืดบอดเห็นผิด
เป็นชอบได้
         
         เชิดหน้าชิมขนมท่านเทียนฮวาง
         ลองลิ้มชิมรสขนมเปี๊ยะของอาจารย์เซนเทียนฮวางเต้าอู้ดู การที่ท่านเรียกให้ไปกินขนมเปี๊ยะ
ไม่ใช่ว่าสักแต่กินให้อิ่มท้อง แล้วก็แล้วกันไป แต่เป้าหมายคือให้ทำความเข้าใจ เรียนรู้ธรรมโดย
ผ่านทางวิถีชีวิต แล้วจิตจะสว่างเป็นพุทธะ

         ถ่อมตนมิอาจดื่มชาจ้าวโจว
         ท่านอยากมีคุณธรรมเหมือนอาจารย์เซนจ้าวโจวหรือไม่? เรามาดูกันสิว่าอาจารย์เซนจ้าวโจว
ท่านสอนลูกศิษย์อย่างไร?
         ศิษย์ท่านถามว่า "อะไรคือธรรมะ"
         ท่านจ้าวโจวตอบว่า "ไปดื่มน้ำชา"
         ศิษย์ถามว่า "อะไรคือพุทธะ"
         ท่านจ้าวโจวตอบว่า "ไปล้างชาม"
         ศิษย์ถามว่า "ทำอย่างไรจะพบจิตตนเอง"
         ท่านจ้าวโจวตอบว่า "ไปกวาดพื้น"

         น้ำชาถ้วยหนึ่งของท่านจ้าวโจว ช่วยให้คุณบรรลุธรรม ได้ช่วยให้ตระหนักรู้ได้ เพราะอะไร
เพราะเซนบอกคุณว่า นอกจากวิถีชีวิตแล้ว ไม่มีสิ่งอื่นที่เป็นเซน 
         ถ้าคุณกินขนมเปี๊ยะของท่านเทียนฮวางได้ ดื่มน้ำชาของท่านจ้าวโจวได้ ประมาณว่าคุณ
สามารถอยู่ร่วมชายคาเดียวกับเซนได้แล้ว...