จันทร์กระจ่างยามค่ำลมโชยพัด
         คนเรา ยามใช้ชีวิตอย่างปกติสุข ดูสวยสดงดงามเหมือนพระจันทร์ใสเย็น เพียงเพราะไม่
สำเหนียก คิดพลาดชั่วขณะ จึงเดินพลัดหลงออกจากทางหลัก เหมือนทำเรื่องหนึ่งยังไม่เสร็จก็
หันไปทำเรื่องอื่นต่อ พอทำเรื่องนั้นไปไม่ทันไรคิดเปลี่ยนใจเป็นอื่นอีกแล้ว จิตไม่นิ่ง กัดไม่ติด 
ดังคำที่ว่า "มองเห็นภูเขารูปโน้นสูงกว่าที่ตนอยู่ แต่เมื่อไปแล้วจึงพบว่าไม่มีฟืนให้เผาไม้" เปรียบ
เหมือนเห็นของเขาดีกว่าของตัว

         คิดขยับสยบความนิ่งจิตซัดส่าย
          บางครั้งคนเราพอเงียบสงบเกินไป ก็คิดอยากขยับ พอเคลื่อนไหวเหนื่อยล้า ก็อยากนิ่ง 
ระหว่างความนิ่งกับความเคลื่อนไหว ความว่างกับความยุ่ง การได้การเสีย สลับ ไปๆ มาๆ วิ่งวุ่นอยู่
เช่นนี้ หาความสงบกายสบายใจไม่ได้ ถ้าสามารถทำความเคลื่อนไหว และความนิ่งให้เป็นหนึ่ง
เดียว ไปและมาไม่ต่างกัน ได้หรือเสียก็เป็นเช่นนั้นแหละ นั่นคือการดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง
เป็นชีวิตที่วิเศษสุด

         รังนกเหนือเศียรหญ้าหว่างชานุ
         เป็นการบรรยายถึงเมื่อครั้งพระพุทธองค์เริ่มปฏิบัติธรรม ผมเผ้ารกรุงรัง จนนกสาลิกาขึ้นไป
ทำรัง เพราะคิดว่าเป็นคาคบไม้ ทรงอดพระกระยาหารจนพระวรกายผ่ายผอม พระองค์ทรงตั้ง
ปณิธานว่าจะไม่ลุกจากวัชระบัลลังก์ หากยังไม่บรรลุโพธิญาณ ทรงประทับนั่งสมาธิ นิ่งเฉยจนนก
ขึ้นไปทำรังบนพระเศียร ต้นหญ้าข้างพระวรกาย เติบโตทอดเลื้อยแทรกตัวไประหว่างพระชานุ
ช่างเป็นความสงบนิ่งยาวนานเสียนี่กระไร
         เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงนิ่งสงบไม่หวั่นไหว จงดิ่งลงสู่สมาธิเสวยวิมุติสุข ทรงมีอารมณ์
เป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล เสด็จตรัสรู้บรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
         เราต้องเจริญรอยตามพระสัพพัญญู ต้องมีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับที่ สุขอยู่กับงาน อย่ามีความเห็น
แปลกแยก อย่าคิดว่าเป็นตำแหน่งสูงต่ำ งานเล็กงานใหญ่ แต่ต้องคิดว่างานคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การ
บริการคือความยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นคนขับรถแท็กซี่ หรือบ๋อยบริกรในห้องอาหาร ขอเพียงให้ตั้งใจ
ทำงานนั้นอย่างสุดจิตสุดใจ ยินดีทำงานรับใช้ให้บริการ ทั้งหมดมีความหมายด้วยกันทั้งสิ้น
         การเห็นแก่ตัว ก้าวข้ามหัวคนอื่นไป คือคนอ่อนแอขี้แพ้ 
          การเสียสละเพื่อผู้อื่น คือการให้ที่ยิ่งใหญ่


         ฝนแท่งเหล็กบนหินให้เป็นเข็ม
         การจะเป็นคนยิ่งใหญ่ได้ ต้องเป็นคนอดทนอดกลั้น ทนความลำบาก สงบนิ่ง ตัดสินใจ
เด็ดเดี่ยวว่าเราจะเป็นคนแรกที่ก้าวขึ้นสู่ยอดภูเขาให้ได้...