กินผักห่มหญ้าจิตเหมือนจันทร์
          ชั่วชีวิตแม้จะใช้ผักผลไม้เป็นอาหาร ใช้เปลือกไม้หญ้าฟางเป็นเครื่องนุ่งห่ม แต่จิตใจของเรา
กลับเหมือนพระจันทร์ใสสว่างบนท้องฟ้า

          ชั่วชีวีมีสติไร้ประมาณ
          ชีวิตไม่เคยเรียกร้องสิ่งไร้สาระ ไม่ถือสาหาความ ไม่ยึดมั่นถือมั่น คนเราเมื่อถึงจุดที่ไม่
เรียกร้อง ไม่ติดยึดคุณธรรม จะขึ้นสูง คนเราเมื่อมีสัมมาทิฐิย่อมสุขสงบ
          ดังนั้น เมื่ออาจารย์เซนหลงหยา ได้บรรลุธรรม แล้วท่านจึงกินผักห่มหญ้า ใช้ชีวิตอย่างอิสระ
เสรี 
          คนทั่วไปมักเป็นคนคิดเล็กคิดน้อย ต้องการอาภรณ์สวยหรู อาหารเลิศรส ทั้งยังต้องการ
เงินทอง ชื่อเสียง ลาภ สักการะ แต่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมแล้ว กินผักห่มหญ้าสง่างามกว่า อาภรณ์หรู
อาหารเลิศรสเป็นไหนๆ 
          เราดำเนินชีวิตท่ามกลางความอยากได้ใคร่มี ท่ามกลางความทุกข์ ท่ามกลางกิเลสลุ่มหลง
เทวดาเสวยสุขอยู่ในตำหนักพระราชวังอันวิจิตรบนสวรรค์ พระปัจเจกและพระสาวกยาน ตั้งอยู่ใน
ความสงบบริสุทธิ์ พระธรรมกายแห่งพุทธะดำรงอยูในความว่างแห่งสุญญตา ดังที่ว่า "เพราะไม่มี
กิเลสเป็นที่ตั้งจิตจึงเกิด"

          ชาวโลกอาจถามแหล่งพำนัก
          ถ้ามีคนถามข้าว่าแหล่งที่พักอาศัยของข้าอยู่ที่ใด คำตอบคือ

          สายน้ำเขาเขียวคือบ้านข้า
          เป็นการเปรียบเทียบว่า คนบางคนเคยอาศัยอยู่ในสถานที่ไม่สะอาด ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ใน
สถานที่ไม่สะอาด ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ในที่สะอาดบริสุทธิ์แล้ว ในอดีตเคยตั้งอยู่ในความยึดมั่น
ถือมั่น อยู่ในกิเลสตัณหา ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ใต้ร่มโพธิ์แล้ว อดีตเคยตั้งอยู่ในความสับสนฟุ้งซ๋าน
ขณะนี้ได้ย้ายมาอยู่ในที่สงบสุข

          เราอาจถามตัวเองดูก็ได้ว่า จริงๆ แล้วตัวเราอยู่ที่ใด
          ถ้ากายใจตั้งอยู่บนตัวกูของกู วันหนึ่งเมื่อตัวกูของกูหายไป แล้วจะทำยังไง ถ้าตั้งอยู่บนความ
ถูกผิด เมื่อวนเวียนอยู่กับถูกๆ ผิดๆ แล้วจะมีความสุขได้อย่างไร?

          ถ้ามีคนถามว่าคุณพักอยู่ที่ใด? ทางที่ดีคุณควรจะตอบเขาว่า ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ใต้ร่มโพธิ
ในที่สะอาดสงบสุข ไม่ติดยึด ไม่ปรุงแต่ง
          ในคัมภีร์วัชรสูตรกล่าวว่า่ "เพราะไม่มีกิเลสเป็นที่ตั้งจิตจึงเกิด" 

          มนุษย์อาศัยอยู่ที่ใด?
          มนุษย์อาศัยอยู่ในทุกที่ทุกแห่ง
          พระอาทิตย์ตั้งอยู่ท่ามกลางความว่าง ดูราวกับไร้สิ่งยึดเหนี่ยวเกาะเกี่ยว ทว่าความว่างคือ
บ้านของมัน 
           ชาวโลกอาจถามแหล่งพำนัก สายน้ำเขาเขียวคือบ้านข้า