ครั้งพุทธกาลข้าพเจ้าจมปลัก 
    ยามที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่นั้น ข้าพเจ้ายังจมปลักอยู่ สมเด็จพระตถาคตเจ้า ทรง
บรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณบนวัชรบัลลังก์ใต้ต้นโพธิ์ ทรงแสดงปฐมเทศนาแก่พระ
ปัญจวัคคีย์ ทรงเสด็จพระราชดำเนินจากเขาคิฌกูฎไปยังพระวิหารเชตวันที่อนาถบิณฑิกเศรษฐี
สร้างถวาย และจากมหาวิหารเชตวันเสด็จกลับเขาคิฌกูฎ ทรงเสด็จพระราชดำเนินขึ้นเหนือลงใต้
เช่นนี้อยู่เนืองๆ เพื่อเผยแผ่พระสัทธรรมโปรดสรรพสัตว์ เมื่อรำลึกถึงครั้งพุทธกาลที่พระพุทธองค์
ยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่บนโลก ตัวเราเองยังจมปลักอยู่ในหนทางแห่งความมืดมน จึงพลาดโอกาส
ได้สดังฟังพระพุทธวจนะ สมดังที่ว่า โอกาสที่จะได้อยู่ในยุคสมัยเดียวกับพระพุทธเจ้านั้นยากยิ่ง 

พุทธองค์เสด็จดับขันธ์ข้าเพิ่งเกิด
    ณ บัดนี้พระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ข้าพเจ้าเพิ่งลืมตามองโลก 

น่าละอายตัวเราข่างบาปหนา พลาดโอกาสเข้าเฝ้าพระศาสดา
    ให้นึกละอายนักว่าตัวเรานี้ช่างบาปหนา จึงไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้ายลพระวรกายสุกปลั่งดั่งทองคำ
พระลักษณะสง่างามแห่งมหาบุรุษ ๓๒ ประการ และอสีตยานุพยัญชนะลักษณะ ๘๐ ประการของ
พระตถาคตเจ้า
    ข้าพเจ้าอยากให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติธรรมว่า จงอย่าได้ท้อแท้ ทอดถอนใจ พระพุทธองค์เคย
ทรงดำรัสว่า "ถ้าพวกท่านอยากให้เราอยู่บนโลกนี้ชั่วนิรันดร์ แต่ไม่ศรัทธาในพุทธธรรม
ที่เราเผยแผ่แล้วไซร้ เราจะมีชีวิตยืนยาวไปเพื่ออันใดกันเล่า ถ้าเราเข้าสู่นิพพาน แล้วพวก
ท่านถือพุทธปฏิบัติธรรม ก็เท่ากับว่าเรายังคงดำรงอยู่บนโลกใบนี้ ไม่ได้หลบลี้หนีกายจาก
พวกท่านไปเลย"

    ด้วยเหตุฉะนี้ การที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่หรือไม่? ไม่สำคัญ สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่า 
พวกเราทุกคนสามารถปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมนั้นได้หรือไม่? ยกตัวอย่างเช่นพระพุทธองค์
ตรัสว่า เราทุกคนควรมีเมตตากรุณา เราได้ทำแล้วหรือยัง? พระองค์สอนว่าเราต้องมีขันติอดทน
เราอดทนหรือเปล่า? พระองค์สอนให้เราถือศีล เราถือศีลหรือไม่? พระองค์สอนให้เราเผยแผ่
ธรรมะยังประโยชน์แก่สรรพสัตว์ เราเผยแผ่ธรรมหรือยัง?
    สมมติว่าพวกเราได้ปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนสั่ง ใช้พรหมวิหาร ๔ ต่อปวงชน
ใช้บารมี ๖ ในการบำเพ็ญตน ใช้มรรคมีองค์ ๘ เป็นแนวทางบรรลุพุทธธรรม ใช้อริยสัจ ๔ เป็น
เครื่องเผยแผ่ธรรม เท่านี้ก็เท่ากับว่าพุทธองค์ทรงดำรงคงอยู่บนโลกใบนี้ตลอดไป

    ในคัมภีร์วัชรสูตรกล่าวว่า "พุทธองค์ทรงดำรงอยู่เป็นนิจ สาดส่องแสงสว่างแก่พวกเรา 
ทรงตั้งอยู่ในสัจธรรม ชี้แนวแนะทางพวกเรา"

    ในคัมภีร์ยังกล่าวว่า "ที่ใดมีคัมภีร์ ที่นั่นย่อมมีพุทธะ ที่ใดมีพุทธธรรมที่นั่นย่อมมีพุทธะ"

    ดังนั้นเราควรให้ความสำคัญในเรื่องมนุษยสัมพันธ์ ใส่ใจโปรดสรรพสัตว์ ถือการสร้าง
กัลยาณมิตรในสังคมให้เหมือน "หนึ่งดอกหนึ่งใบหนึ่งตถาคต"