จิตกว้างดุจมหาสมุทรไร้ขอบเขต
         จิตใจมนุษย์ กว้างขวางไร้ขอบเขตดุจมหาสมุทร ความจริงจิตไม่เพียงเหมือนมหาสมุทร
แต่ยังเหมือนพระราชาที่สามารถบัญชาสั่งการได้ เพราะว่าพอจิตประหวัด ตาก็สอดส่อง หูตามไป
ฟัง มือเท้าก้าวย่างไป ท่านจึงเปรียบจิตใจเหมือนพระราชาที่สามารถบัญชาได้

         ใจยังเหมือนกระแสไฟฟ้า เพียงแต่ใจขยับคิด มันก็แล่นปรู๊ดปร๊าดไปเหนือใต้ออกตก เตลิดไป
ทั่ว นึกอยากสร้างตึกใหญ่ ชั่วความคิดโลดแล่น ตึกใหญ่ก็สำเร็จเป็นรูปร่างอยู่ท่ามกลางมโนจิต
แล้วในพริบตา ความคิดของจิตจึงรวดเร็ว ดุจกระแสไฟฟ้า

         จิตยังเหมือนจิตรกร ในคัมภีร์อวตังสกสูตรกล่าวว่า "จิตเหมือนจิตรกร สามารถวาดได้ทุกสิ่ง
ทุกอย่าง" จิตจึงเหมือนศิลปินสามารถบันดาลทุกสิ่งให้ออกมาสวยงาม หรืออัปลักษณ์ให้เกิดขึ้น
ในจิตใจได้

         จิตยังเหมือนความว่าง สามารถจุได้สารพัด ปกติเรามักพูดว่า "ในท้องมหาอำมาตย์ใหญ่จุ
เรือได้" ภาษิตนี้ไม่ได้หมายความว่า มหาอำมาตย์ท้องโต พุงพลุ้ย จนสามารถจุเรือได้ แต่เป็นการ
เปรียบเทียบว่าจิตใจของเขากว้างขวาง สามารถรองรับได้ทุกสิ่งทุกเรื่อง

         เร่งปลูกปทุมมาลย์เลี้ยงกายใจ
         เมื่อดวงจิตวิเศษปานนี้ เราจึงควรถนอมรักมัน อาหารรสเลิศมีคุณค่าเมื่อหยิบใส่ปาก สามารถ
บำรุงเลี้ยงร่างกาย    ศีล สมาธิ ปัญญา สามารถหล่อเลี้ยงธรรมกาย บำรุงสติปัญญาของเรา เราจึง
ควรหว่านเพาะบัวบริสุทธิ์ในจิตใจของเราให้ดี

         ขอวางสองมือเว้นว่างภารกิจ เพื่อเป็นผู้เมตตากรุณาคนทั้งโลก
         พลังแห่งจิตใจสามารถผลักดันสองมือของเรา เราจึงควรตั้งใจสร้างบุญสั่งสมกุศลกับผู้คน
ในทุกที่ทุกโอกาส เช่น มีปิยวาจา เจรจาน่าฟัง ให้ความช่วยเหลือ ให้บริการ ทำบุญทำทาน ผูก
บุญสัมพันธ์เมื่อมีโอกาส

         หวังว่าทุกหนทุกแห่งของสังคมจะเต็มไปด้วยผู้มีจิตเมตตา กรุณา โลกใบนี้คงสวยสดงดงาม
ยิ่งขึ้น...