"การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่าย การมีโอกาสได้สดับฟังพุทธธรรม ได้เกิดมาใน
ประเทศที่เจริญรุ่งเรืองได้พบกัลยาณมิตรทั้งหมดนี้ ไม่ใช่ได้มาง่ายๆ"

      ในพระคัมภีร์อาคมสูตร มีนิทานเรื่องเต่าทะเล ท่านอุปมาให้ฟังว่า การจะได้เกิดมาในร่างมนุษย์
นั้นยาก เหมือนเต่าตาบอดตัวหนึ่งที่แหวกว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร จะหาท่อนไม้สำหรับ
ยึดเหนี่ยวสักท่อน เพื่อความอยู่รอดก็สุดแสนยาก โดยเฉพาะท่อนไม้นั้นต้องมีรูเพื่อให้เต่าตาบอด
สอดหัวยื่นออกมา สำหรับสะดวกในการลอยคออยู่บนน้ำ ยิ่งเป็นเรื่องยากยกกำลังสอง พระท่าน
จึงว่า "การได้กายมนุษย์นั้นยากนัก" พระคัมภีร์ ยังได้อุปมาสาทกอีกว่า "การได้เกิดมาเป็นมนุษย์
เหมือนได้แผ่นดินเท่าขี้เล็บ การสูญเสียแผ่นดินใหญ่ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ใยเราจึงไม่ถนอมรักษา
มันเล่า ทำไมเราจึงไม่บำรุงหล่อเลี้ยงกายอันมีค่านี้เล่า?"


      การมีโอกาสได้ฟังพุทธธรรมก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกวันนี้มีคนมากมายเดินทางไปตามวัดวาอาราม
ต่างๆ เพื่อไหว้พระฟังเทศน์ฟังธรรม แต่น้อยคนนักที่จะทำได้ชนิดถึงพร้อมทั้งกายและใจ คนไม่
น้อยสามารถแสดงธรรมได้ แต่น้อยคนนักที่จะบรรยายได้อย่างลึกซึ้งถึงแก่นแท้ บางครั้งผู้แสดง
ธรรมมีคติไม่เที่ยงตรง จึงมักบรรยายเฉไฉ หลงทิศผิดทาง นำผู้ศรัทธาเดินไปสู่เส้นทางอวิชชา บางครั้งผู้แสดงธรรมมีความยึดมั่นถือมั่น ทำให้ผู้ฟังติดยึด เป็นเหตุให้ไม่สามารถพบกับพุทธธรรม
ที่แท้จริงได้ บางคนเวลาชวนให้เข้าวัดฟังธรรม เขาชอบอ้างว่าไม่มีเวลา ที่จริงเพราะว่าบุญวาสนา
ยังมาไม่ถึงต่างหาก เห็นไหมว่าโอกาสที่จะได้ฟังพุทธธรรมไม่ใช่ง่ายๆ การได้เกิดในมัชฌิมา
ประเทศไม่ใช่ง่าย คำว่า "มัชฌิมาประเทศ" หมายถึง ประเทศที่ร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ผู้คนมีชีวิตสุขสงบ แต่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดี มีบุญวาสนาได้
เกิดมาในประเทศร่ำรวย สงบสุข เช่นนั้น ในทางตรงกันข้าม ประเทศที่เศรษฐกิจซบเซา วัฒนธรรม
ตกต่ำ ประเทศเหล่านี้เรียกว่า "ชนบทประเทศ" ดูอย่างประเทศในตะวันออกกลางที่ทำสงครามกัน
ตลอดปี ตลอดชาติ ผู้คนหาความสงบสุขได้ยากต้องหลบลี้หนีตายไม่หยุดหย่อน ในอาฟริกาก็มี
ความขัดแย้งเรื่องสีผิว ความอดอยากหิวโหย ชาวบ้านมีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นไม่มีที่สิ้นสุด
การมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างสมบูรณ์พูนสุขได้รับการศึกษาที่ดี จึงเป็นสิ่งที่พบได้ยากยิ่ง
       คัมภีร์พระพุทธศาสนากล่าวว่า มนุษย์มีสามสิ่งที่เป็นเลิศเหนือเทวดา หนึ่งคือความทรงจำ สองการถือพรหมจรรย์ และสามความวิริยะหาญกล้า
       ฉะนั้นเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจึงควรรู้จักฝึกปฏิบัติธรรม แม้เทวดาถ้าเอาแต่เสพสุข
ไม่รู้จักปฏิบัติธรรม ยามใดหมดบุญก็ต้องร่วงลงจากฟ้าเช่นกัน
       เมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ถ้าไม่รีบฉกฉวยโอกาสทำบุญปฏิบัติธรรม พาตัวเองก้าวข้ามไป
สู่อีกฟากฝั่งก่อนที่ชีวิตจะหาไม่ หากไม่เร่งทำความเพียรเสียแต่ชาตินี้ จะรอให้กายนี้ได้ก้าว
ข้ามฝั่งในภพใดชาติใดเล่า
       มนุษย์กำลังยืนอยู่บนทางแยก ระหว่างทางไปสวรรค์และนรกอบายภูมิ ทำอย่างไรที่จะยก
ระดับจิตใจขึ้นสูงโดยไม่ร่วงลงสู่อบายภูมิ นี่เป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องคอขาดบาดตายที่สุดใน
ชีวิตเลยทีเดียว....