มหาภูติรูปสี่ ก่อเกิดสรรพสิ่ง       มีชีวิตสูงศักดิ์ล้ำค่า กลวงข้างใน
         สรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนเกิดจาก ๔ สิ่ง เพราะเหตุปัจจัยของสิ่งทั้ง ๔ มาประชุมรวมตัวกันเข้า
จึงกลายเป็นโลก เป็นมนุษย์ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แยกไม่ออกจากมหาภูติธาตุ ๔

         ธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ดินมีคุณสมบัติแข็งแกร่ง น้ำมีคุณสมบัติเปียกชื้น ไฟอบอุ่น 
และลมมีความเคลื่อนไหว เช่นการเจริญเติบโตของต้นไม้ใบหญ้า จำเป็นต้องมีแผ่นดิน ต้องมี
ความชุ่มฉ่ำของน้ำ ต้องมีแสงแดดคือไฟ ต้องมีอากาศคือลม เมื่อดินมีความชื้นมีแสงแดด 
มีอากาศ ครบองค์ประชุมดอกไม้ใบหญ้าจึงเจริญงอกงาม
         
         มนุษย์ก็เช่นกัน ร่างกายมนุษย์มีกระดูก มีขนมีเส้นผม คือแผ่นดินที่แข็งแกร่ง ปัสสาวะ 
อุจจาระ เหงื่อ และน้ำลายของมนุษย์คือของเหลว คือคุณสมบัติของน้ำ ส่วนอุณหภูมิภายใน
ร่างกาย เช่นตับเป็นธาตุไฟ ลมหมายถึงออกซิเจนที่เราหายใจเข้าออก ถ้าหยุดหายใจสักนิด
มนุษย์เมื่อขาดออกซิเจนก็หามีชีวิตไม่เสียแล้ว เหตุปัจจัยทั้ง ๔ ประกอบกันครบองค์ประชุมก็
สำเร็จเป็นผล ถ้าเหตุปัจจัยทั้ง ๔ แตกสลายก็ดับสูญ เหมือนวัสดุที่เราใช้สร้างบ้าน เช่นไม้ก็เปรียบ
เหมือนดิน ปูนซิเมนต์เหมือนน้ำ สีที่ทาและการระบายอากาศคือไฟ และลม บ้านหลังหนึ่งจะเสร็จ
สมบูรณ์ได้ ต้องมีองค์ประชุมของดิน น้ำ ลม ไฟ ทุกสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนสำเร็จเป็นผลได้ก็ด้วย
การรวมตัวของมหาภูติธาตุทั้ง ๔ นี้

         อย่าติว่าไม่เอ่ยต่อปุถุชน
         เหตุผลทั้งหลายทั้งปวงนี้ ที่ยังไม่เคยแจกแจงอธิบายให้กับคนทั่วไปฟัง เพราะปุถุชนคน
ธรรมดายากที่จะเข้าใจ การทรงอยู่ของสภาวะที่เป็นไปตามสภาพเงื่อนไขแวดล้อม หรือเหตุปัจจัย
ได้

         เพราะเราต่างเล่นดนตรีคนละคีย์
         เครื่องดนตรีจีนโบราณ ประกอบด้วย ๕ เสียงเปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าประทับบนวัชรบัลลังก์
ใต้ต้นโพธิ์พฤกษ์ ภายหลังทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิแล้ว สำนึกแรกที่เกิดขึ้นคือประสงค์
นิพพาน ทำไมต้องนิพพาน เพราะธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ แตกต่างจากปุถุชนชาวโลกทั่วไป
ความทุกข์ที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็น คือความสุขในสายตาของชาวโลก พระธรรมกาย
พระโพธิ ที่พระองค์ทรงตรัสรู้คือการดับสูญ คือความว่างเปล่า

         ดังนั้น บางทัศนะจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะให้ผู้คนยอมรับนับถือ เพราะว่าพระพุทธะ พระ
โพธิสัตว์ และปุถุชน ต่างมีทัศนะความคิด ความเข้าใจแตกต่างกัน จึงมักจะสื่อถึงกันได้ยาก 
สิ่งสำคัญคือต้องมีการเปิดใจ พูดคุย แลกเปลี่ยนกัน ต้องใช้ท่าทีที่เป็นมิตร จึงจะปรับทัศนะ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้...