เป็นการอธิบายแก่เราว่า พระพุทธะที่เราสวดมนต์ กราบไหว้บูชาอยู่เป็นนิจนั้น แท้จริงแล้ว
อยู่แห่งหนใด ซึ่งเป็นการตอบ ข้อสงสัยที่คนทั่วไปมักถาม เพราะไม่เข้าใจ

         ความจริงพุทธะมีโลกของพุทธะ มีวิสุทธิภูมิของพุทธะ พุทธะยังอยู่เบื้องหน้าเราด้วย เพราะ
ว่า พุทธะกายประทับทั่วทุกธรรมธาตุ

         สัจธรรมคือ ธรรมกายของพุทธะ ในพระคัมภีร์จึงกล่าวว่า ถือปรมัตถธรรมเป็นกาย วิสุทธิ
ปัญญาคือชีวิต ถ้าเธอเข้าใจถึงหลักของเหตุและผลที่ว่าในจักรวาลนี้ ไม่ว่าหนึ่งดอก หนึ่งใบ หนึ่ง
ทราย หรือหนึ่งหิน ทั้งหมดคือการสำแดงพระธรรมกายของพระตถาคตเจ้า ซึ่งสามารถสำแดงองค์
ต่อหน้ามวลสรรพสัตว์
 ในทุกที่ทุกเวลา เฉกเช่นในพระคัมภีร์อวตังสกสูตรได้กล่าวไว้ว่า
พระโพธิสัตว์ใสเย็นดุจพระจันทร์เบื้องบน มักท่องไปทั่วสุดรอบขอบจักรวาลแห่งสุญญตา 
พระจันทร์แห่งโพธิจะมาปรากฎตรงหน้า สรรพสัตว์ผู้มีจิตสะอาดบริสุทธิ์
  

      พระธรรมกายแห่งพระตถาคตเจ้า ดุจจันทร์เพ็ญบนท้องฟ้า พระจันทร์บนนภากาศ สะท้อน
สัจธรรมแห่งความว่าง ถ้าในจิตใจของสรรพสัตว์ มีความใสบริสุทธิ์แล้วไซร้ พระจันทร์แห่งโพธิ
ย่อมปรากฏให้เห็น

      โดยทั่วไป เวลาผู้คนท่องบ่นรำลึกถึงพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ท่องบ่นถึงพระอมิตาภะ
ก็มักจะสวดอ้อนวอนขอพรจากท่าน ขออย่างนั้นขออย่างนี้เรื่อยไป ถ้ามีผู้คนมากมายอ้อนวอน
เช่นนี้ พระอมิตาภะและพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรมิพัก ต้องตามไปโปรดทุกแห่งทุกที่จนแข้งขา
ขวิดเป็นแน่ แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่!!! 

พันนที พันธารา มีจันทร์ฉาย หมื่นลี้ไร้เมฆหมื่นลี้ฟ้า

    ปวงพุทธะโพธิสัตว์ ประดุจจันทร์แจ่มบนท้องฟ้าที่สาดส่องไปทั่วพื้นปฐพี อันมีผืนน้ำสายน้อย
ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำธาร กระทั่งน้ำในอ่างล้างหน้า ในแก้วน้ำชา ทั้งหมดสามารถสะท้อนภาพ
ของพระจันทร์แจ่มได้ทั้งสิ้น

     แต่เธอก็คงจะถามอีกว่า "แล้วทำไมมองไม่เห็นพระพุทธะโพธิสัตว์เลย" นั่นเป็นเพราะในจิตใจ
ของเธอเต็มไปด้วย ความทุกข์ความวิตกกังวล น้ำในจิตขุ่นข้องหมองมัวไม่ใสสะอาดขอเราเพียง
แต่ขจัดเมฆดำแห่งความขุ่นมัวในจิตออกไป เมื่อเมฆหมอกเคลื่อนคล้อยหมื่นลี้ ท้องฟ้าสว่างไสว พระธรรมกายแห่งพุทธะก็จะปรากฏตรงเบื้องหน้า พระพุทธะจึงมีอีกพระนามว่า ตถาคต 
พระตถาคตเจ้า จะเป็นปรากฏเป็นนิจเช่นนั้นเอง 

     ดังนั้นพระพุทธะทรงสำแดงองค์อยู่ทุกแห่งตามคำเรียกร้องอ้อนวอนของสรรพสัตว์ โดยที่
พระองค์มิพัก ต้องเคลื่อนย้ายพระวัชรโพธิอาสน์ดังเช่นนี้แล......