อุโบสถ เป็นศิลปะแบบจีน ภายในประดิษฐานพระประธาน
๓ องค์ ได้แก่ พระศรีศากยมุนี พระอมิตาภะ และพระไภสัชย
คุรุไวฑูรยประภา ภายในตกแต่งด้วยแผ่นกระเบื้องรูปองค์
พระพุทธเจ้า
เจดีย์พุทธรังสี ภายในประดิษฐาน องค์พระกษิติครรภโพธิสัตว์
(ตี้จั้งผู่ซ่า) มี ๕ ชั้น ชั้นแรก...
วิหารพระอวโลกิเตศวร ภายในประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์
กวนอิน (กวนอินผู่ซ่า) ด้านบนเป็นองค์พระโพธิสัตว์กวนอิน
ปางประทานพร มีความสูง....