วัดโฝวกวงซัน สร้างขึ้น ณ เมืองเกาสยง อำเภอต้าสู้ ใต้หวัน  เมื่อวันที่ 16 เดือน
พฤษภาคม ปีค.ศ. 1956   โดยมีท่านคณาจารย์ ซิงหวิน (星雲大師)   เป็นผู้บุกเบิก 
และจากความเสียสละ ด้วยแรงศรัทธาของบรรดาลูกศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิต และ
ฝ่ายคฤหัสถ์ 

เดิมทีที่ดินผืนนี้เคยเป็นป่าสวนไผ่ที่รกร้าง แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด
ในไต้หวัน และเป็นธรรมสถานอันศักด์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เป็นวัดที่นำ
นโยบายพุทธศาสนาแนวมนุษย์นิยม มาใช้ในการจัดการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
โดยเน้นการปฎิบัติแบบแนวทางพระโพธิสัตว์ตามคติที่ว่า 
“ให้ความเชื่อมั่นผู้อื่น ให้ความยินดีแก่ผู้อื่น ให้ความหวังแก่ผู้อื่น ให้ความ
สะดวกแก่ผู้อื่น” 

และเน้นการปฏิบัติโดยมุ่งหวังให้เกิดความสงบ และความสุข ดั่งแดนสุขาวดีบน
แดนดิน พงศาธรรมของวัดโฝวกวงซันสืบสายมาจากนิกายเซนสายหลินจี้ 
(รินไซเซน)