มูลนิธิแสงพุทธธรรมนานาชาติได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1992  โดยท่านคณาจารย์ซิงหวิน จากแรกเริ่มการก่อตั้ง
ที่มีอุปสรรคมากมายจนถึงปัจจุบันมีสาขากว่าร้อยแห่งและสมาชิกกว่าล้านคน ครอบคลุมไปทั่วทั้งห้าทวีป ซึ่งมวลสมาชิกทั่วโลกล้วนอยู่ภายใต้การอบรมและชี้นำของพระคุณเจ้าพระเถระซิงหวินประธานมูลนิธิ ร่วมแรงร่วมใจกัน
จนประสบความสำเร็จ ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นแวดวงของศิลปวัฒนธรรม การศึกษา หรือกิจกรรมสาธารณกุศลและ
การบริการสังคมล้วนมีสมาชิกของมูลนิธิแสงพุทธธรรมเข้าร่วมอย่างแข็งขันเสมอไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่หรือ
ประเทศหมู่เกาะ ทุกแห่งหนล้วนมีสมาชิกของเรา เราไม่เคยย่อท้อต่อหนทางที่ใกล้ไกลขอเพียงที่ใดต้องการธรรมะ
ต้องการชาวแสงพุทธธรรม ด้วยความห่วงใยเอาใจใส่ร่วมทุกข์สุขร่วมกันทำให้ช่องว่างของเราและเขาลดน้อยลง
จิตวิญญาณและเจตคติของมูลนิธิ :

 1. องค์กรที่มีเจตคติ : ธรรมะเพื่อชีวิตและชีวิตที่มีธรรมะให้พระธรรมของผู้มีพระภาคเจ้าปรากฏมรรคผลในทาง
  ปฏิบัติในสังคมมวลมนุษย์ การเผยแพร่ธรรมะแห่งพุทธศาสนา คืออุดมการณ์เพียงหนึ่งเดียวของพวกเรา
 2. องค์กรที่มีโครงสร้าง : เราเป็นองค์กรที่มีโครงสร้างสมบูรณ์แบบและวิธีการอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน เพื่อให้
  พวกเรามีการพัฒนาที่ยั่งยืน
 3. องค์กรที่มีการพัฒนา : พวกเราเพียรพยายามวางทิศทางพัฒนาพุทธศาสนาสำหรับวันข้างหน้า เผยแพร่จรรโลง
  พุทธศาสนาสู่มวลมนุษย์อย่างเป็นขั้นตอน เหล่าสมาชิกเองก็มีโอกาสเรียนรู้หาความก้าวหน้า ทำให้
  ปัจเจกบุคคลก้าวจากอัตตาสู่ความไร้อัตตา จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง จนถึงการเรียนรู้จากผู้อื่น จากลูกศิษย์
  ก้าวสู่ครูบาอาจารย์ จากเขตคามของตนขยายสู่โลกที่มีจิตใจและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
 4. องค์กรที่มีวิสัยทัศน์เป็นสากล : เครือข่ายของมูลนิธิแสงพุทธธรรมครอบคลุมไปห้าทวีปทั่วโลก มีการสื่อสาร
  ถึงทุกแห่งหนและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดด้วยพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่นนี้ทำให้พวกเราบ่มเพาะวิสัยทัศน์ที่เป็นสากล
 5. องค์กรแห่งการบำเพ็ญเพียร : สมาชิกของมูลนิธิแสงพุทธธรรมรักที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอยู่เสมอ แต่
  ไม่ละเลยต่อการบำเพ็ญเพียร พึงครุ่นคิดถึงคำสอนและความหมายของธรรมะอยู่เสมอ และนำไปปฏิบัติเพื่อ
  ส่งผลต่อการกล่อมเกลาบุคคลรอบข้าง
       ด้วยความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของทุกคน พวกเราได้บันทึกสิ่งใหม่ๆแก่ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนา
  ตลอดเวลา   สมดังที่พระคุณเจ้าพระเถระผู้ก่อตั้งมูลนิธิกล่าวไว้ว่า ประวัติศาสตร์จะยอมรับและให้คุณค่า
  แก่ฐานะและจุดยืนของพวกเรา ศาสนิกชนจะช่วยกันผลักดันความสำเร็จของพวกเรา กาลเวลาจะนำผล
  ประโยชน์มาสู่พวกเรา และความเพียรจะช่วยให้พวกเราก้าวหน้า จึงหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะสามารถทำให้สมาชิก
  ทุกท่านมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อมูลนิธิของพวกเราและการเข้ามีส่วนร่วมอย่างจริงจังคือวิธีที่ดีที่สุด ในการ
  หลอมรวมเข้าเป็นชาวแสงพุทธธรรม