เมื่อสมาชิกแสงพุทธธรรมพบหน้ากัน ให้ใช้ท่าปางมือทั้งสองอวยพรซึ่งกันละกัน ปางมือที่หนึ่งคือ เมื่อพบกันให้หงายฝ่ามืออกใช้หัวแม่มือบรรจบกับนิ้วกลาง อีก 3 นิ้วที่เหลือหันสู่ภายนอก
ท่าปางมือนี้มีความหมายดังนี้คือ :

  1. ยินดีต้อนรับอย่างยิ่ง  : สองมือที่หงายออก หมายถึงการยอมรับและต้อนรับอีกฝ่ายหนึ่ง
  2. ยอมรับโดยปราศจากอัตตา  :  ปางมือท่านี้ พวกเราหงายฝ่ามือทั้งสองออก หมายถึงการเปิดเผยตนเองโดยไม่ยึดอัตตา ยอมรับสรรพสิ่งในโลกมนุษย์
  3. การน้อมนำด้วยความนับถือ  :  สองฝ่ามือที่หงายออกเป็นการน้อมนำด้วยความนับถือ โดยหวังว่าพวกเราจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับอมิตาพุทธซึ่งกันและกัน ชักนำสรรพสัตว์สู่โลกแห่งพุทธะที่สงบสุข ให้วิถีแห่งพุทธะสำเร็จสมบูรณ์ ให้สรรพสัตว์ล้วนอิ่มเอม เบิกบาน ร่วมกันมุ่งสู่พุทธะ
  4. การคบหาโดยปราศจากข้อขัดข้อง  :  ทุกคนล้วนหงายฝ่ามือทั้งสองออกหมายถึงความยินดีต้อนรับอย่างยิ่ง ยอมรับโดยปราศจากอัตตา น้อมนำด้วยความนับถือ และใช้จิตใจที่สว่างสดใสของพวกเราทอแสงให้กันและกัน
  5. ความพิสุทธิ์ไร้มลทิน   :  พวกเราใช้หัวแม่มือบรรจบกับนิ้วกลาง นอกจากหมายถึงการน้อมนำแล้ว ในพุทธศาสนายังหมายถึงนิ้วมือแห่งบงกช สองฝ่ามือที่หงายออกหมายถึงดอกบัวที่บานแล้ว ดอกบัวที่บานแล้วย่อมทรงความบริสุทธิ์ไร้มลทิน