1.วงกลม : หมายถึงความกลมกลืนไร้ความติดขัด
            วงกลมหมายถึงความไร้จุดเริ่มต้นและไร้ที่สิ้นสุด หมายถึงจิตศรัทธาที่เป็นนิรันดรและหมายถึงความกลมกลืนไร้ความติดขัด คือธรรมจักรที่หมุนเคลื่อนในโลกมนุษย์ตลอดเวลา ในวงกลมกำเนิดดอกบัวดอกนี้ หมายถึงจิตศรัทธาอันสงบบริสุทธิ์ พวกเราซึ่งอยู่ในโลกธรรมะอันกลมกลืนไร้ความติดขัดนี้ บังเกิดจิตพุทธะอันบริสุทธิ์ จิตดังกล่าวนี้เบิกบานดั่งดอกบัวขยายสู่โลก ให้แสงแห่งพุทธธรรมทอแสงทั่วพิภพ แสงแห่งเมตตาธรรมสาดส่องสู่จิตใจของทุกผู้คน ทำให้มนุษย์ทุกคนล้วนบังเกิดจิตศรัทธา ในที่สุดโลกก็จะเป็นดินแดนอันบริสุทธิ์ ทุกๆคนล้วนเป็นพุทธะโดยสมบูรณ์
2.วงกลมหมายถึงโลกมนุษย์ (โลก) ดอกบัวหมายถึง การหลุดพ้น (สะอาดบริสุทธิ์)
            วงกลมหมายถึงโลกมนุษย์ ดอกบัวหมายถึงสัจธรรมแห่งการหลุดพ้น ดอกบัวที่หลุดพ้นจากโลกแล้ว ไม่เกิดไม่ดับ บริสุทธิ์ผุดผ่อง ทำให้โลกมนุษย์กับดอกบัวแห่งความหลุดพ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดอกบัวแม้จะกำเนิดจากโคลนตมยังคงความบริสุทธิ์ และความพิสุทธิ์รู้แจ้งของดอกบัวจะทอแสงกลับสู่โลก ทำให้โลกมนุษย์เป็นโลกที่สมบูรณ์ที่สุดของจักรวาลดั่งนี้จึงเป็นตัวแทนของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสัจธรรมการหลุดพ้นกับการดำรงอยู่ในโลกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพุทธะกับความวุ่นวายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้โลกนี้เป็นโลกแห่งธรรมะที่แท้จริง ให้ความบริสุทธิ์ของดอกบัวทำให้โลกนี้ยกระดับขึ้นเป็นโลกมนุษย์ที่สุขสงบ ให้จิตใจของทุกผู้คนมีดอกบัว เบิกบานทั่วหล้า