ปณิธานแห่งความพยายามของพวกเรามีดังนี้  :
            เป็นผู้ที่อยู่ร่วมกับชาวโลก เป็นผู้เพียบพร้อมเมตตา กรุณา
            เป็นผู้มีเหตุผลและปัญญา เป็นผู้มีพลังและขันติ
            เป็นผู้ให้ที่ยินดีผูกบุญสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นผู้บำเพ็ญเพียรที่ใสสะอาด
            เป็นผู้มีความสุขและเบิกบาน เป็นชาวแสงพุทธธรรมที่อ่อนโยนกลมเกลียว

ในอนาคตพวกเรามุ่งมั่นใฝ่ก้าวหน้าดังนี้ :
           เป็นผู้มีจิตศรัทธาเป็นผู้สร้างความดีแก่ครอบครัว
           เป็นผู้สร้างเมตตากรุณาแก่สังคมเป็นผู้จารึกประวัติศาสตร์ของชีวิต
           เป็นผู้สร้างความเจริญแก่สถานปฏิบัติธรรมเป็นผู้สืบทอดบุญญาแก่เวไนย์
           เป็นผู้มุ่งมั่นต่ออนาคตสร้างโลกให้สว่างสดใส