เนื่องจากยุคสมัยเจริญก้าวหน้า โครงสร้างของสังคมเปลี่ยนแปลง ภายใต้ความผันแปรของโลกปัจจุบัน ทำให้จิตใจของผู้คนวิตกกังวลและไม่สงบ ทำอย่างไรสรรพสัตว์จึงจะพ้นจากความทุกข์ ทำอย่างไรโลกจึงจะกลับคืนสู่ความสดใสและสุขสงบ ย่อมเป็นภาระที่พุทธศาสนิกชนสายมหายานไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทางมูลนิธิจึงขอปฏิญาณตนดังนี้

  1. น้อมรับและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เคารพในพระรัตนตรัย ช่วยเหลือการเผยแพร่สัจธรรมเพื่อประโยชน์สุขของเวไนย ยึดในหลักพระธรรมคำสอนเพื่อเตือนสติตนและจรรโลงคุณธรรมในสังคม
  2. ส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มุ่งสร้างสันติสุขดุจแดนสุขาวดีในโลกหล้า นำหลักพุทธธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและเพื่อสาธารณประโยชน์
  3. ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ปฏิบัติในศีลสมาธิ ปัญญา พัฒนาและจรรโลงคุณธรรมของตน
  4. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การกุศลนานาชาติ ส่งเสริมการศึกษาและสืบสานวัฒนธรรม เพื่อภราดรภาพและสันติภาพโลก