1. ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิสาขา
            2. กำกับดูแลการดำเนินงานองค์กรที่เกี่ยวข้องในเขตของตน
            3. เผยแพร่สิ่งพิมพ์ของมูลนิธิสาขา จัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆด้านพุทธศาสนา การประกวดแข่งขันความรู้ความสามารถเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของพุทธศาสนา
            4. ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาต่างๆด้านพุทธศาสนา
            5. จัดให้มีการบรรยายธรรมและการเผยแพร่ธรรมะทางวิทยุโทรทัศน์ นิมนต์พระสงฆ์ประกอบกิจกรรมเผยแพร่ธรรมะเพื่อประโยชน์สุขของสาธุชน
            6. จัดงานสังสรรค์ต่างๆระหว่างผู้มีจิตศรัทธาและการเยี่ยมเยือนพุทธสถานที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศ
            7. คัดสรรสมาชิกเป็นตัวแทนสาขาเข้าร่วมการประชุมพุทธศาสนาระหว่างประเทศเป็นการแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ
            8. เผยแพร่จิตวิญญาณแห่งความเมตตากรุณา เข้าร่วมงานสาธารณกุศลและงานบริการสังคม
            9. จัดให้มีคณะฝ่ายสวดมนต์ ให้ความห่วงใยแก่ผู้อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต
            10. จัดกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าพุทธศาสนาส่งเสริมให้ผู้มีจิตศรัทธาศึกษาธรรมะและพระสูตร   เพิ่มบุญบารมีและปัญญา
            11. ช่วยเหลือองค์กรสมาชิก เช่น วัดวาอารามต่างๆในการเผยแพร่ธรรมะ