เนื่องจากมูลนิธิแสงพุทธธรรมมีเอกลักษณ์ของความทันสมัยและเป็นที่ศรัทธาของคนทั่วไปอย่างกว้างขวาง เมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะจึงขจรขจายทั่วทั้งห้าทวีปและภายใต้หลักการ “เคารพและยอมรับในกันและกัน” จึงทำให้สมาชิกชาวแสงพุทธธรรมล้วนเปี่ยมด้วยความปีติและกลมเกลียว ร่วมแรงร่วมใจกันเผยแพร่และจรรโลงธรรมะในทุกแห่งหน สิ่งที่ภาคภูมิใจก็คือ โศลกหรือคาถาเตือนใจสี่ประโยคของชาวแสงพุทธธรรม คือ “เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาปกแผ่ทั่วธรรมธาตุ ถนอมบุญญาผูกบุญสัมพันธ์อุทิศแก่ปวงชน ญาณวิสุทธิ์ศีลปฏิบัติในอุเบกขาแห่งขันติ สำนึกรู้บุญคุญด้วยมหาปณิธานใจ”ได้กลายเป็นธรรมะในชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ ก่อนรับประทานอาหารทุกมื้อ สมาชิกของมูลนิธิจะพนมมือและสวดคาถาดังกล่าวนี้เพื่อเตือนสติตนเองให้รำลึกถึงผู้มีพระภาคเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งสี่ มุ่งมั่นในการทำความดี หวังว่าตนเองจะสามารถสร้างความอบอุ่นแก่สังคม นำมาซึ่งความสุขของมวลมนุษย์และความสงบรุ่งเรืองของประเทศชาติั่วทุกมุมโลก

           มูลนิธิแสงพุทธธรรมมิใช่เป็นของนิกายใด วัดใด หรือบุคคลใดๆ หากแต่เป็นของผู้มีจิตศรัทธาในบวรพุทธศาสนาทั่วโลก ขอเพียงเป็นผู้ที่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์และจิตวิญาณของมูลนิธิแสงพุทธธรรม มูลนิธิก็ยินดีต้อนรับเข้าเป็น “กัลยาณมิตรของแสงพุทธธรรม”ปัจจุบันมูลนิธิแสงพุทธธรรมนานาชาติมีสาขากว่าร้อยแห่งในประเทศต่างๆทั่วโลก อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ สวิสเซอร์แลนด์ รัสเซีย มาเลเซีย สิงค์โปร์ ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง มาเก๊า ไทย อินเดีย บราซิล อาเจนตินา และอาฟริกา เป็นต้น ที่ใดที่อาทิตย์ทอแสง ที่ใดมีทะเลที่นั่นก็จะมีชาวแสงพุทธธรรม นอกจากนี้มูลนิธิแสงพุทธธรรมนานาชาติยินดีที่จะรับ วัดวาอาราม สถานศึกษาพุทธศาสนา ชมรมผู้ถือศีล ชมรมสวดภาวนา ชมรมฝึกสมาธิต่างๆเข้าเป็นสมาชิก สังคมใดมีความต้องการ มูลนิธิแสงพุทธธรรมยินดีที่จะบริการช่วยเหลือ เสียสละอย่างเต็มที่โดยไม่มีการแบ่งแยกกีดกัน   เพื่อสร้างสังคมแห่งแสงพุทธธรรมที่เปี่ยมด้วยเมตตา กรุณายอมรับและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

           มูลนิธิแสงพุทธธรรมให้ความสำคัญอย่างสูงต่อสวัสดิการสังคม มวลสมาชิกสามารถบริการสังคมและสร้างความผาสุกแก่สังคมโดยเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ อาทิเช่นการรักษาสิ่งแวดล้อม การรณรงค์กระดาษรีไซเคิล และด้วยความร่วมแรงร่วมใจของหมู่คณะ เราได้ช่วยกันปลูกต้นไม้ 20 ล้านต้น เพื่ออนุรักษ์ไต้หวัน
เผยแพร่การรณรงค์ระดับชาติ “ช่วยกันหาหัวใจกลับคืนมา”อีกทั้งทุ่มเทกำลังให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ รณรงค์การต่อต้านยาเสพติด ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ประสบภัยต่างๆเป็นต้น

           เนื่องจากมูลนิธิแสงพุทธธรรมมีเอกลักษณ์ของความทันสมัยและเป็นที่ศรัทธาของคนทั่วไปอย่างกว้างขวาง เมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะจึงขจรขจายทั่วทั้งห้าทวีปและภายใต้หลักการ “เคารพและยอมรับในกันและกัน” จึงทำให้สมาชิกชาวแสงพุทธธรรมล้วนเปี่ยมด้วยความปีติและกลมเกลียว ร่วมแรงร่วมใจกันเผยแพร่และจรรโลงธรรมะในทุกแห่งหน สิ่งที่ภาคภูมิใจก็คือ โศลกหรือคาถาเตือนใจสี่ประโยคของชาวแสงพุทธธรรม คือ “เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาปกแผ่ทั่วธรรมธาตุ ถนอมบุญญาผูกบุญสัมพันธ์อุทิศแก่ปวงชน ญาณวิสุทธิ์ศีลปฏิบัติในอุเบกขาแห่งขันติ สำนึกรู้บุญคุญด้วยมหาปณิธานใจ”ได้กลายเป็นธรรมะในชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ ก่อนรับประทานอาหารทุกมื้อ สมาชิกของมูลนิธิจะพนมมือและสวดคาถาดังกล่าวนี้เพื่อเตือนสติตนเองให้รำลึกถึงผู้มีพระภาคเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งสี่ มุ่งมั่นในการทำความดี หวังว่าตนเองจะสามารถสร้างความอบอุ่นแก่สังคม นำมาซึ่งความสุขของมวลมนุษย์และความสงบรุ่งเรืองของประเทศชาติ