1.จากบรรพชิตถึงสาธุชน : ให้สาธุชน มีโอกาสมากยิ่งขึ้นในการอุทิศกำลังและปัญญา
ในการเป็นพุทธศาสนิกชน ผู้ธำรงค์รักษาพระรัตนตรัย เป็นผู้ขยายบ่มเพาะศิลปวัฒนธรรม และเป็นผู้เผยแพร่พระธรรมคำสอน

2.จากวัดถึงสังคม:   ในวันข้างหน้าพุทธศาสนาควรหยั่งรากสู่มวลชน เข้าสู่จิตใจคน ให้ธรรมะชะล้างจิตใจและเป็นกำลังแห่งจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์สังคม

3.จากการเรียนรู้ด้วยตนเองถึงก่อเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น: เราหวังว่าจะมีผู้มีจิตศรัทธา
มาร่วมปฏิบัติธรรมกับเรา พิสูจน์และรู้สึก ด้วยตนเอง จากนั้นจึงถ่ายทอดไปสู่มวลชน

4.จากความสงบถึงความเคลื่อนไหว: พวกเราขอเจริญตามรอยพระบาทของพระผู้มี
พระภาคเจ้า คือให้การปฏิบัติมาทำให้พุทธศาสนาเปิดกว้าง คึกคัก เปี่ยมด้วยพลังและความสดใส ทำให้ผู้คนเชื่อมั่นทำให้ผู้คนมีความสุข ทำให้ผู้คนมีความหวัง ทำให้ผู้คนสะดวกสบาย

5.จากศิษย์ถึงครูอาจารย์ :    มูลนิธิของเราเน้นที่การเรียนรู้บำเพ็ญเพียร การอบรมทาง
การศึกษาบ่มเพาะภูมิปัญญาปลูกฝังความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำให้ทุกคนล้วนสามารถเข้าใจและปฏิบัติควบคู่กันไป เป็นผู้เผยแพร่ธรรมะได้ในทุกโอกาส

6.จากท้องถิ่นถึงโลก:    จิตวิญญาณของพุทธศาสนาสายมหายาน คือ “ส่งสรรพสัตว์ทั้งปวงให้ถึงฝั่ง จึงจะพิสูจน์ได้ถึงความเป็นพุทธะ”มูลนิธิของเรามีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการสืบทอดปณิธานดังกล่าวนี้ ในอนาคตจะยึดมั่นการริเริ่มปฏิบัติในท้องถิ่นแล้ว จรรโลงเผยแพร่ธรรมะสู่โลกกว้างให้พุทธธรรมทอแสงไตรสหัสภพ ธารแห่งธรรมรินหลั่งสู่ห้าทวีปอันเป็นปณิธานสูงสุดของพวกเรา